Likwidacja PKZP

Tutaj rozmawiamy o PKZP.

Moderator: admin

Likwidacja PKZP

Postprzez anna z » 2 sie 2019, o 06:01

Dzień dobry
Od niedawna zostałam Przewodniczącą PKZP w firmie produkcyjnej. Sama PKZP u nas istnieje od 20 lat. Właśnie dowiedzieliśmy się o likwidacji firmy. W PKZP mamy w tej chwili 23 członków, z których część ma jeszcze niespłacone pożyczki i nie starczy im wkładów na ich pokrycie.
Okres wypowiedzenia z pracy ma być skrócony do 1 m-ca. Co z tym teraz zrobić?
Zwołać Walne Zebranie, ogłosić likwidację Kasy?
Nie starczy nam pieniędzy na wypłacenie wkładów dopóki część członków nie spłaci do końca swoich pożyczek. Ale jak ich do tego nakłonić skoro za chwilę ani oni ani ich poręczyciele nie będą już pracować w Firmie.
Czy można uchwałą Zgromadzenia nie wypłacić żyrantowi wkładu dopóki pożyczkobiorca, któremu podpisał pożyczkę nie ureguluje zadłużenia?
Mamy na to ok. miesiąca czasu bo wtedy wszyscy, łącznie z Zarządem PKZP przestajemy być pracownikami Firmy.
Co z kontem bankowym do którego Zarząd ma upoważnienie?
PS. W tej sytuacji raczej nikt nie zgodzi się na pracę w Komisji Likwidacyjnej. Czy Zarząd Kasy może ją likwidować?
anna z
 
Posty: 3
Dołączył(a): 10 maja 2018, o 08:24

Re: Likwidacja PKZP

Postprzez Gt_ » 4 sie 2019, o 12:15

Witam,

Bardzo przykro jest słyszeć, że musicie zmierzyć się z sytuacją likwidacji PKZP.

1. Tak - należy zwołać Walne Nadzwyczajne i postawić PKZP w stan Likwidacji Uchwałą WZ wyznaczając likwidatora (tj. zespół co najmniej 3 osób), którzy pozamykają wszystkie sprawy związane z PKZP.
2. Okres miesiąca dotyczy wypowiedzenia z pracy więc, przypuszczam, że to okres działalności firmy, nie zaś samej likwidacji, która może potrwać do zamknięcia wszystkich spraw firmy z reguły 6-12 miesięcy (w szczególnych przypadkach nawet kilka lat). Okres likwidacji PKZP nie może być dłuższy niż okres likwidacji zakładu pracy, a w miesiąc raczej nie będzie możliwe zakończenie likwidacji 20. letniego zakładu pracy.
Likwidator pracuje więc również po zakończeniu działalności samej firmy - dobrze jest ustalić z pracodawcą, że osoby wyznaczone jako likwidatorzy będą nadal przychodzić do pracy. Warto spisać i ustalić warunki pokrywania kosztów likwidacji PKZP i obciążyć nimi pracodawcę lub likwidatora zakładu pracy (a i warto pamiętać, że tych obowiązków jest nie mało).
3. To właśnie likwidator PKZP, ma ustalić realny czas spłaty zobowiązań, ustalić które z wierzytelności mogą być zaspokojone od razu, a jaka ich część nie będzie. Proszę wziąć pod uwagę, że w przypadku likwidacji zakładu pracy (mającego ponad 20. lat) wynagrodzenia to nie jedyny dochód osób zwalnianych. Być może pojawią się odprawy lub środki np. z FP czy ubezpieczenia z tytułu utraty pracy, środki z ubezpieczenia na tzw. pomostówki itd., które służą pokryciu zobowiązań właśnie w takim przypadku. Likwidator będzie musiał wziąć pod uwagę sytuację każdego z 23 członków indywidualnie oraz zbiorczo. Dobrze też, aby Zarząd powstrzymał się od wypłat wkładów członkom czy skreśleniami przed rozliczeniem całości, aby nie doszło do sytuacji, która będzie podsatwą zaskarżenia do sądu ze wzgędu na nierówne potraktowanie członków i wypłatę jednym, a nie wypłacenie należnych wkładów innym. Lepiej nie wypłacić nikomu lub wypłacać proporcjonalnie wszystkim niż narazić się na dodatkowe koszty sądowe.
4. Jeśli chodzi o przyjęcie formy rozliczenia pożyczek - to wziąć pod uwagę należy dwie rzeczy.
Pożyczkobiorca i poręczyciel solidarnie zobowiązali się do spłaty zadłużenia - ale na warunkach określonych w umowie. Stan likwidacji - to zmiana tych warunków, więc obciążanie jedynie ich (zwłaszcza poręczyciela) w związku z likwidacją nie jest właściwe i może (a nawet powinno, gdyby się tak stało) zostać przez nich zaskarżone do sądu i sprawę raczej wygrają. Oczywiście nie co do zasady - że pożyczka nie musi zostać spłacona, ale co do sposobu spłaty.
Druga rzecz to możliwość pokrycia zobowiązań przez pracodawcę. Ponieważ to ostatecznie z "winy" pracodawcy PKZP musi zostać zlikwidowana wartość nieściągalnych i niezaspokajalnych z fudnuszu rezerwowego wierzytelności może być pokryta przez pracodawcę lub likwidatora zakładu pracy. Przy okazji warto pamiętać, że następuje w tym przypadku konieczność odprowadzenia podatku przez osoby, którym pożyczka została umożona. Pracodwaca, PKZP czy PKZP w Likwidacji nie wystawiają jednak żadnych dokumentów podatkowych (PIT-ów), a obowiązek rozliczenia spoczywa na podatniku (osobie, której umorzono), tej, która dochód z tego tytułu wpisuje w inne przychody w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Ponieważ sprawa ta może wyglądać różnie nie zalecam doradzanie komuś w tym temacie, a jedynie przypomnienie, że może tak być.
5. Uchwała WZ stawiająca PKZP w stan likwidacji i powołująca Likwidatora (wskazanego z imienia i nazwiska) jest przedstawiana w BANKU i od teraz to LIKWIDATOR przejmuje wszystkie obowiązki ZARZĄDU, jako jedyny ma prawo dysponowania kontami i wykonywania transakcji. \WZ może być zwoływane nadal, aż do całkowitego rozliczenia wszystkich zoboowiązań i nadal może realizować swoje komepetencje (w szczególuności przyjmowanie sprawozdań i podjęcie uchwały o zakończeniu likwidacji (zmiany likwidatora) i rozwiązaniu PKZP). Ważne, aby pamiętać, że likwidator odpowiada nie tylko cywilnie za wszystkie swoje decyzje i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno cywilnej (np. przez żyranta) ale i karnej (przez prokuratora) w przypadku działania na szkodę PKZP, członków lub podejmując działania niezgodnie z przepisami np. kodeksu cywilnego czy ustawy o rachunkowości. Np. nie przekazując zgromadzonej dokumentacji do Archiwum Państwowego lub nie sporządzając bilansu zamykającego rok obrotowy, gdy likwidacja nie kończy się w bieżącym roku obrotowym.
6. Można rozważyć zatrudnienie zewnętrznego likwidatora (kancelarię księgową lub prawną), ale to zależy od sytuacji gospodarczej samego zakładu pracy, który będzie musiał pokryć koszty takiej działalności, zgodzić się na nią i zawrzeć odpowiednie umowy w porozumieniu z PKZP.
7. Gdyby nie doszło do porozumienia w sprawie powołania LIKWIDATORA - Zarząd (a właściwie osoby fizyczne stanowiące Zarząd PKZP) powinny złożyć zawiadomienie do Sądu o wyznaczenie likwidatora dla PKZP przez SĄD rejonowy. Sam likwidator MOŻE również zarejestrować się w sądzie, co może ułatwić mu ewentualną windykację komorniczą, ale jeżeli sprawy nie są skomplikowane nie ma takiego wymogu zgodnie z Rozporządzeniem z 1992 roku.
8. Konto bankowe może być zlikwidowane dopiero po rozliczeniu wszystkich zobowiązań i wierzytelności tj. PO spłacie lub umorzeniu ich spłaty wraz z prawidłowym udokumentowaniem księgowym.
9. Ważne aby pamiętać, że do czasu zakończenia likwidacji nie mogą być przyjmowani nowi członkowie, nie są pobierane wkłady ani udzielane nowe pożyczki czy zapomogi (!), ale jeśli przyjęty czas pracy na to pozwala zobowiązania mogą być regulowane zgodnie z zapisami umów (np. 2 ostatnie raty) lub zgdonie z przyjetymi ugodami lub porozumieniami (np. zamiast 10 rat - 3 raty itd.)
10. Zgoda na obciżenie wynagrodzenia może być przez każdego członka w dowolnym momencie COFNIĘTA i pracodawca wtedy NIE MOŻE obciążyć jego wynagordzenia na rzecz PKZP (nawet przy likwidacji). Z reguły powoduje to złamanie statutu (i zobowiązania z deklaracji członkowskiej) i skutkuje skreśleniem członka z PKZP, ale nie wygasza jego zobowiązania do spłaty pożyczki zgodnie z kodeksem cywilnym. W takiej sytuacji Likwidator będzie zobowiązany wszcząć sprawę windykację należności do sądu, który orzeknie spłatę i poddanie się egzekucji komorniczej. W tej sytacji sprawa może się wydłużyć, a pożyczkobiorca będzie obciżony dodaktowymi kosztami egzekucji komorniczej i postępowania sądowego (z reguły 1,5-3 tys. zł) więc sugeruję szukać rozwiązań ugodowych, gdyż ostatecznie z jakiegoś majątku zostanie dokonana ta egzekucja.
11. Z praktyki działalności PKZP - w czasie likwidacji osoba (lub osoby) z Zarządu zostają powoływani na Likwidatorów. Jako przykładowy sposób likwidacji można posłużyć się tym opisanym w Prawie Spółdzielczym lub Kodeksie spółek handlowych. (np. https://mojafirma.infor.pl/spolki/215465,Obowiazki-likwidatorow-w-przypadku-podjecia-przez-wspolnikow-uchwaly-o-rozwiazaniu-spolki-z-oo.html)
12. Jeżeli po podjęciu informacji o likwidacji PKZP ktoś zrezygnuje z członkostwa, jego wkłady i zobowiązania zostaną rozliczone, ale podczas likwidacji powstanie niezaspokojone zobowiązanie PKZP, które członkowie będą zobowiązani pokryć - to nadal będzie odpowiadał jako były-członek za część tego zobowiązania i będzie przez Likwidatora nimi obciążony - więc nie warto się spieszyć!!!

Poniżej fragmet Rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy dot. likwidacji:

§ 38.[Umorzenie nieściągalnego zadłużenia]
Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego.

§ 39.[Reprezentacja]
W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez członka PKZP, w imieniu i w interesie PKZP występuje upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona przez zarząd osoba.

§ 40.[Uchwała o likwidacji PKZP]
1. Walne zebranie podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie:
1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
2) zmniejszenia się liczby członków poniżej 10.
2. Uchwała walnego zebrania o likwidacji PKZP określa skład komisji likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich.
3. Likwidacja PKZP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.
4. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje się przyjmowania nowych członków oraz przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg.

§ 41.[Komisja likwidacyjna]
Komisja likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki zarządu oraz komisji rewizyjnej.

§ 42.[Likwidacja PKZP]
1. Uchwałę o likwidacji PKZP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków PKZP.

2. Likwidacja PKZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej likwidacji, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy.


Powodzenia!

Gt__
Gt_
 
Posty: 59
Dołączył(a): 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków

Re: Likwidacja PKZP

Postprzez anna z » 5 sie 2019, o 07:40

Bardzo dziękuję za tak obszerną odpowiedź. Dzięki niej mogę już zacząć cokolwiek robić w tej sprawie. Serdecznie pozdrawiam.
anna z
 
Posty: 3
Dołączył(a): 10 maja 2018, o 08:24

Re: Likwidacja PKZP

Postprzez JanT » 5 sie 2019, o 14:42

Gt_ to znaczy "obszerna odpowiedź" - no no :)
Avatar użytkownika
JanT
 
Posty: 89
Dołączył(a): 21 lis 2016, o 12:47

Re: Likwidacja PKZP

Postprzez Gt_ » 6 sie 2019, o 14:32

:roll: e -tam "obszerna" - większość przepisane/przeklejone z Rozporządzenia ;)
Gt_
 
Posty: 59
Dołączył(a): 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków


Powrót do Wszystko o PKZP

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości

cron