inwentaryzacja Kasy

Tutaj rozmawiamy o PKZP.

inwentaryzacja Kasy

Postprzez Katarzyna Swoboda » 1 paź 2018, o 21:22

Witam

Bardzo proszę o pomoc, poradę oraz podzielenie się doświadczeniem jak jest u WAS.

Jestem przewodniczącą komisji rewizyjnej dużej PKZP w Katowicach, od pewnego czasu mamy problem z główną księgową zatrudnioną u pracodawcy z którym mamy podpisaną umowę. W umowie jest zawarte że pracodawca daje pracowników, wyposaża biuro kasy itp..

Głowna księgowa od jakiegoś czasu bardzo zaczyna ingerować w działalność kasy. Każe przedstawiać sobie jako pierwszej bilans i dopiero po jej podpisie może zostać przedstawiony zarządowi, przy czym jeden egzemplarz zostawia dla siebie takich róznych sytuacji jest wiele.

Ale w temacie inwentaryzacji - od jakiegoś czasu kierując pismo do dyrektora (pracodawca z którym mamy podpisaną umowę) o zarządzeniu inwentaryzacji, wpisuje również inwentaryzację PKZP cytując:
inwentaryzacja metodą spisu z natury środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku
metodą potwierdzenia sald oraz weryfikacji sald (drogą porównania danych z ksiag rachunkowych z odpowiednimi dokumentami) sald aktywów i pasywów, które nie podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na dzień 31 grudzień 2018 , osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, skład osobowy zespołów spisowych winni stanowić pracownicy działu księgowości, w tym obsługujący PKZP oraz przedstawiciel PKZP.


Co Wy na to
Katarzyna Swoboda
 
Posty: 1
Dołączył(a): 1 paź 2018, o 20:24

Re: inwentaryzacja Kasy

Postprzez admin » 29 paź 2018, o 21:08

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładzie pracy PKZP nie posiada osobowości prawnej i jest niezależna od zakładu pracy, w którym działa, mimo faktu iż w myśl § 4 ww. rozporządzenia zakład pracy ma obowiązek udzielić Kasie pomocy organizacyjnej, m.in. w zakresie prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej, dokonywania na rzecz Kasy potrąceń na listach płac, przyjmowania wpłat od emerytów i rencistów, odprowadzania wpłat na rachunek bankowy kasy (§ 4 ww. rozporządzenia). W Rozporządzeniu nie ma nic o kontroli przez zewnętrzną księgową.
Organem kontrolującym kasę jest Komisja rewizyjna ( http://pkzp.com.pl/blog/48-komisja-rewizyjna) a gdy w zakładzie pracy działają Związki Zawodowe to one sprawują społeczną kontrolę nad PKZP (http://pkzp.com.pl/blog/45-rola-zwiazko ... nosci-pkzp).
admin
Administrator
 
Posty: 65
Dołączył(a): 30 kwi 2013, o 13:33

Re: inwentaryzacja Kasy

Postprzez Arleta » 30 paź 2018, o 14:35

PKZP prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013 r. poz. 330 z późn.zm.). Inwentaryzacja PKZP przeprowadzana jest zgodnie z art.26 ust.1 wspomnianej ustawy o brzmieniu:

Art. 26. 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;

2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;

3) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Tak więc jeśli chodzi o inwentaryzację Kasy w praktyce weryfikacja sald członków następuje w drodze potwierdzania sald, tak samo rachunków bankowych a sama kasa gotówkowa jest potwierdzana protokołem inwentaryzacji Kasy. O ile potwierdzenia sald są podpisywane przez osobę sporządzającą czyli Główną Księgową Kasy tak Protokół inwentaryzacyjny kasy gotówkowej jest sporządzany przez Komisję inwentaryzacyjną wybraną do tego celu z członków Kasy - może to być Komisja Rewizyjna. Tak przygotowane i potwierdzone dokumenty są przekazywane Głównej Księgowej i załączane do sprawozdania finansowego PKZP.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe jednostek prowadzących pełne księgi wykonuje się stosując przepisy rozdziału 5 uor.
O podpisie mówi artykuł jn.:

Art. 52. 1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

2. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Główna Księgowa PKZP ma obowiązek podpisać sprawozdanie finansowe.
Arleta
 
Posty: 9
Dołączył(a): 26 paź 2017, o 09:56


Powrót do Wszystko o PKZP

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości