NATANIE REGON

Tutaj rozmawiamy o KZP.

Moderator: admin

Gt_
Posty: 266
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: NATANIE REGON

Post autor: Gt_ »

Żeby wystąpić z wnioskiem o REGON, to najpierw muszę stworzyć nowy Statut oparty na nowych przepisach i on ma być załącznikiem do wniosku?
:?:

Niekoniecznie - te czynności są rozłączne. Ale TAK - Uchwała WZ zatwierdzająca statut oraz sama treść statutu - musimy dołączyć do wniosku.


Choć rekomenduje się, aby najpierw dostosować statut, a potem się rejestrować. To można też to odwrócić. Tylko wtedy będziemy zobowiązani do ponownego przesłania statutu po jego zmianie.

O wszystkim mówią przepisy Ustawy o statystycy publicznej:
Art. 42. 1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej „rejestrem podmiotów”, obejmuje:
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności:
1) nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
2a) numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada;
3) forma prawna i forma własności;
4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności;
5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, zakończenia postępowania upadłościowego, zakończenia działalności albo trwałego zakończenia działalności w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgonu albo znalezienia zwłok osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów;
6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer;
7) przewidywana liczba pracujących;
8) w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych;
9) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4–8;
10) numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.
Art. 42. 6. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa się w urzędzie statystycznym województwa właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosek o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosek o skreślenie – w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech objętych wpisem albo skreślenie podmiotu.
i Ustawa o KZP:
Art. 24 Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
19) składanie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).
Art. 66. Zarząd KZP w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy złoży wniosek do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955), o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru.
Data wejścia w życie:2021-10-11

Kod: Zaznacz cały

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001666
Art. 62. Kasa zapomogowo-pożyczkowa działająca na podstawie art. 39 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie ustawy staje się KZP.
Zatem:
1. Wniosek RG-OP składa się w urzędzie statystycznym województwa właściwym dla siedziby (elektronicznie też tam !!)

2. Wniosek składa się - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis (PIERWSZE WPISANIE - czyli 14 dni od powstanie KZP)
____Dla NOWYCH KZP - 14 dni od Walnego Zebrania, na którym zawiązano KZP, zatwierdzono i podpisano statut i wybrano organy!)
____Dla KZP ISTNIEJĄCYCH przed dniem wejścia w życie ustawy o KZP, to właśnie ten dzień jest wskazany jako ich formalne powstanie po przekształceniu się z PKZP. Odbyło się to na mocy art. 62 ustawy o KZP. Ale przepis art. 66 pozwala odroczyć termin rejestracji na 18 miesięcy od 11.10.2021 r.

3. Wniosek o zmianę cech objętych wpisem - w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę
____Czyli dla KAŻDEJ ZMIANY treści wniosku RG-OP lub ich załączników np. statutu potem będziemy mieć już tylko 7 dni.

4. Wniosek o skreślenie – w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających skreślenie.


:idea:

Rozumiem, że Zarząd i Komisja Rewizyjna, która jest w trakcie kadencji nadal pełnią swoje funkcje i dokumenty o ich powołaniu również załączam do wniosku?
:?:

NIEKONIECZNIE!!
Jeśli zostanie zmieniony statut i ulegną zmianie organy np. liczba członków zarządu - to konieczne będą nowe wybory. Funkcjonujące organy i sposób ich wyboru muszą odpowiadać zapisom statutowym. Oczywiście do czasu przeprowadzenia wyborów i objęcia stanowisk przez nowo wybranych członków - stary zarząd i komisja rewizyjna funkcjonują normalnie.

Proszę nie mylić ZMIANY PODSTWY PRAWNEJ - czyli uchylenie Rozporządzenia i wporwadzenie Ustawy ze zmianą STATUT!!

Ustawa o KZP mówi o tym pierwszym:
Art. 65. Członkowie organów kasy zapomogowo-pożyczkowej działającej na podstawie art. 39 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu dotychczasowym, pełnią swoje obowiązki do końca ich kadencji.
(...)

Art. 67. KZP w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosuje swój statut do zmian z niej wynikających.
A o tym kogo i jak wybieramy do zarządu ma mówić statut również w Ustawie o KZP:
Art. 15. 1. Statut KZP określa:
4) tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
5) zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;
6) tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
7) tryb i sposób wybierania delegatów, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz proporcję, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;

Art. 17. Uchwały organów KZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby ich członków.

Art. 18. 1. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.
2. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Zarząd i komisja rewizyjna działają do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego zarządu i komisji rewizyjnej.
4. Jeżeli kadencja zarządu i komisji rewizyjnej upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.[2])), lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru tych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
5. Członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W razie skazania członka zarządu lub komisji rewizyjnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w trakcie kadencji, walne zebranie członków odwołuje członka z pełnionej funkcji.
6. Walne zebranie członków może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem jego kadencji:
__1) na wniosek organu KZP, którego jest członkiem;
__2) w razie rażącego naruszenia przez niego postanowień statutu KZP.
7. Wybory uzupełniające do zarządu i komisji rewizyjnej przeprowadza się w razie:
__1) odwołania członka;
__2) zrzeczenia się pełnienia funkcji przez członka;
__3) skreślenia członka z listy członków KZP.

Art. 19. Członkowie organów KZP nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywanych czynności.
:ugeek:

Powodzenia

Gt_
Gt_
Posty: 266
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: NATANIE REGON

Post autor: Gt_ »

helaaa pisze: 25 lis 2021, o 08:12 Już złożyliśmy wniosek i mamy REGON. Skorzystaliśmy z formularza RG-OP, a kod PKD w naszym przypadku to 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów. :)
TO ZŁY KOD PKD !!! :arrow: 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów :!: :!: NIE NALEŻY GO STOSOWAĆ!!
Ten kod dotyczy działalności DOCHODOWEJ, a działalność KZP jest działalnością NIEdochodową !!!


Od 11.10.2021 r. właściwy kod PKD dla KZP to PKD 94.99.Z - "Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana"
KasiaGłogów
Posty: 2
Rejestracja: 23 lut 2024, o 11:29

Re: NATANIE REGON

Post autor: KasiaGłogów »

Witam. Złożyłam wniosek aktualizujący do GUS odnośnie PKD. I niestety nie można zmienić PKD... GUS ma odgórnie nadany dla KZP kod PKD i jest to 64.92.Z. I to by było tyle w tym temacie. W najbliższych dniach mam dostać mailem odmowę zmiany PKD. Pozdrawiam.
Gt_
Posty: 266
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: NATANIE REGON

Post autor: Gt_ »

KasiaGłogów pisze: 23 lut 2024, o 11:34 Witam. Złożyłam wniosek aktualizujący do GUS odnośnie PKD. I niestety nie można zmienić PKD... GUS ma odgórnie nadany dla KZP kod PKD i jest to 64.92.Z. I to by było tyle w tym temacie. W najbliższych dniach mam dostać mailem odmowę zmiany PKD. Pozdrawiam.
Proszę o kontakt do tej "mądrej" Pani lub Pana z urzędu.
Działalność KREDYTOWĄ to prowadzą podmioty pod MINISTREM FINANSÓW a nie PRACY ! Tutaj co najwyżej członkowską.
KasiaGłogów
Posty: 2
Rejestracja: 23 lut 2024, o 11:29

Re: NATANIE REGON

Post autor: KasiaGłogów »

Gt_ pisze: 13 maja 2024, o 18:54
KasiaGłogów pisze: 23 lut 2024, o 11:34 Witam. Złożyłam wniosek aktualizujący do GUS odnośnie PKD. I niestety nie można zmienić PKD... GUS ma odgórnie nadany dla KZP kod PKD i jest to 64.92.Z. I to by było tyle w tym temacie. W najbliższych dniach mam dostać mailem odmowę zmiany PKD. Pozdrawiam.
Proszę o kontakt do tej "mądrej" Pani lub Pana z urzędu.
Działalność KREDYTOWĄ to prowadzą podmioty pod MINISTREM FINANSÓW a nie PRACY ! Tutaj co najwyżej członkowską.
Witam. Dostałam odpowiedź mailową, że nie zmienią nam PKD, więc włożyłam to do teczki i tyle. Na chwilę obecną nic nie zrobię, mam tylko potwierdzenie w postaci ksera wysłanego dokumentu i odmowę. Zaznaczam, że chodzi tu o GUS we Wrocławiu. Pozdrawiam.
ODPOWIEDZ