sprawozdania do GUS??

Tutaj rozmawiamy o KZP.

Moderator: admin

MAGDAA
Posty: 38
Rejestracja: 17 lis 2020, o 14:24

sprawozdania do GUS??

Post autor: MAGDAA »

Witam , czy jeżeli nadamy KZP REGON itp. Czy sprawozdania KZP będą musiały trafiać do GUS ?? Bo w ustawie nic nie ma o tym ale dostałam takie pytanie i zaczęłam się zastanawiać nad tym ??
AgataW
Posty: 37
Rejestracja: 19 lip 2019, o 23:07

Re: sprawozdania do GUS??

Post autor: AgataW »

Rejestracja KZP w GUS nie jest związana z koniecznością wysyłania sprawozdań do GUS - oczywiście KZP może wylosowana do sprawozdań, które zbiera GUS i wtedy rzeczywiście jest obowiązek do złożenia sprawozdania - ale to otrzymacie Państwo wiadomość o konieczności złożenia stosownego sprawozdania - my tak mamy w Fundacji i wydaje mi się że w KZP może być podobnie :)
Gt_
Posty: 187
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: sprawozdania do GUS??

Post autor: Gt_ »

Witam,

Proszę nie nadinterpretowywać przepisów! W GUS (Główny Urząd Statystyczny) nie jest dokonywana żadna REJESTRACJA.
Zgodnie z Ustawą o statystyce publicznej - każdy podmiot gospodarki narodowej (w tym taka jednostka jak KZP) ma obowiązek zgłoszenia swego zawiązania do 14 dni. Jeśli już isteniejemy, a zaszłyby istotne zmiany w naszej jednostce to mamy obowiązek ich zgłoszenia w ciągu 7 dni.
Ponieważ zgodnie z Ustawą o KZP art. 62 cyt.:
Art. 62. Kasa zapomogowo-pożyczkowa działająca na podstawie art. 39 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie ustawy staje się KZP.
PKZP-y "stały się" KZP-ami - to miałby obowiązek w ciągu 7 dni zaktualizowania tej informacji (jeśli już wcześniej został im nadany numer statystyczny (REGON) lub zgłoszenia swego zaistnienia w ciagu 14 dni, jeśli takiego numeru nigdy nie posiadały.

ALE !!!

Zgodnie z Ustawą o KZP art. 66 - obowiązek ten został jednorazowo OPÓŹNIONY na 18 miesięcy cyt.:
Art. 66. Zarząd KZP w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy złoży wniosek do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955), o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru.
Aby mieć jasność terminów to dodam, że:

Ustawa weszła w życie: 11.10.2021 roku
a 18 upłynie: 11.04.2023 roku (i nie przedłuży się ze wzgledu na wolne bo to jest WTOREK :-) )

Powodzenia
Gt_
Gt_
Posty: 187
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: sprawozdania do GUS??

Post autor: Gt_ »

:idea:

PODPISYWANIE ELEKTRONICZNE SPRAWOZDAŃ to nie to samo co podpisywanie ich na papierze !!

:idea:

Z Uzasadnienia zmian do ustawy o rachunkowości (Druk nr 1570, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw)

(źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1570 )
2. Podpisywanie sprawozdań finansowych
Projekt przewiduje także zmiany w ustawie w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych. Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków. Jednocześnie przez wprowadzenie dobrowolności stosowania nowych rozwiązań projekt nie będzie miał negatywnego wpływu na jednostki, które posiadają wypracowaną i utrwaloną praktykę w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych.
a) stan aktualny
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.
W przypadku gdy członków organu wieloosobowego jest kilku lub kilkunastu, konieczność podpisania elektronicznie sprawozdania może powodować problemy o charakterze organizacyjnym i technicznym. Ponadto poprawne podpisanie sprawozdania wymaga znajomości narzędzi informatycznych oraz – w przypadku korzystania z różnych rodzajów podpisów elektronicznych – złożenia ich w określonej konfiguracji. Powyższe sytuacje występują w szczególności w organizacjach pozarządowych, a także innych jednostkach, w których członkowie organu zarządzającego używają różnych rodzajów podpisów elektronicznych.
Projektowane zmiany mają na celu wprowadzenie ułatwień dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy.
b) proponowane zmiany
Nowelizacja art. 52 ustawy wprowadza zmianę w zakresie podpisywania sprawozdania finansowego przez umożliwienie dokonania tej czynności przez co najmniej jednego członka organu wieloosobowego.
Zmiana art. 52 ustawy wprowadza ogólną zasadę (na podstawie projektowanego brzmienia art. 52 ust. 2a ustawy), zgodnie z którą podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że sprawozdanie to spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Dodanie powyższego przepisu jest konsekwencją wprowadzenia w ust. 2b możliwości składania przez członków zarządu wieloosobowego oświadczeń potwierdzających, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Ma to na celu nadanie tego samego skutku prawnego zarówno w przypadku złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym, jak i w przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia.
Dodawany w art. 52 ust. 2b ustawy określa warunki, na podstawie których sprawozdanie finansowe może zostać podpisane przez co najmniej jednego członka organu wieloosobowego.
W przypadku skorzystania z tej możliwości osoba podpisująca sprawozdanie finansowe, wchodząca w skład organu wieloosobowego, musi uzyskać od pozostałych członków organu wieloosobowego oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmowę złożenia takiego oświadczenia. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia zastosowano rozwiązanie analogiczne do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie odmowy podpisania sprawozdania finansowego, tj. konieczność sporządzenia pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia oświadczenia. Odmowa złożenia oświadczenia będzie traktowana jako równoznaczna z odmową podpisania sprawozdania finansowego, co oznacza, że będzie musiała zostać uzasadniona. Zarówno oświadczenie, jak i odmowa złożenia oświadczenia (wzorem odmowy podpisu) będą dołączane do sprawozdania finansowego.
Dodawany w art. 52 ust. 2c wprowadza obowiązek wskazania – w odmowie podpisu sprawozdania finansowego, oświadczeniu o spełnieniu przez sprawozdanie finansowe wymagań ustawowych lub w odmowie złożenia takiego oświadczenia – sprawozdania finansowego, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny opatrzenia sprawozdania finansowego podpisem przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Proponowanie rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że dokumenty te dotyczą „ostatecznego” sprawozdania finansowego przekazanego do badania przez biegłego rewidenta lub do zatwierdzenia przez organy zatwierdzające.
Przewiduje się, że ww. oświadczenia oraz odmowy złożenia tych oświadczeń będą sporządzane w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem (projektowane brzmienie art. 52 ust. 2d ustawy). Jeżeli ww. dokumenty zostaną sporządzone w postaci papierowej, to jedna z osób wchodzących w skład wieloosobowego organu kierującego jednostką będzie zapewniała sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów (projektowane brzmienie art. 52 ust. 2e ustawy). Zarówno podpisanie sprawozdania, jak i złożenie oświadczenia niesie ze sobą jednakowe skutki w zakresie odpowiedzialności członka organu zarządzającego, który, podpisując sprawozdanie lub składając oświadczenie, potwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy.
Zmiana w art. 52 ust. 3 ustawy stanowi konsekwencję wprowadzenia ust. 2a–2e do art. 52 ustawy. Przy tym odpowiednie stosowanie ust. 2c w stosunku do sprawozdań z działalności i innych sprawozdań niepodpisywanych przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe będzie odnosiło się do daty i godziny podpisania takiego sprawozdania przez pierwszą osobę wchodzącą w skład kierownika jednostki (w szczególności zarządu).
Konsekwencją projektowanych zmian w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych i dodania w art. 52 ust. 2a–2e ustawy są także zmiany art. 63c ust. 3 ustawy (podpisywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych) oraz art. 63j ustawy (podpisywanie sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności).
Zmiana w zakresie art. 69 ustawy (tj. dodanie ust. 3a) jest konsekwencją proponowanych zmian w art. 52 ustawy i rozszerza obecne brzmienie tych przepisów o obowiązek złożenia określonych dokumentów (odmowy podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenia składanego przez osoby wchodzące w skład organu wieloosobowego o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe wymagań przewidzianych w ustawie oraz odmowy złożenia tego oświadczenia) do właściwego rejestru sądowego. Przy tym odmowa złożenia oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, jest składana wraz z jego uzasadnieniem. Należy podkreślić , że rozwiązania projektowane w art. 52 ust. 2 oraz art. 52 ust. 2b ustawy mają zastosowanie także do innych niż sprawozdanie finansowe sprawozdań (skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej) z uwagi na odesłania zawarte w projektowanym brzmieniu art. 52 ust. 3, art. 55 ust. 4 i art. 63j ustawy. Projektowany art. 69 ust. 3a ustawy będzie stanowił zatem podstawę do złożenia do rejestru sądowego ww. odmów lub oświadczeń odnoszących się do wszystkich ww. rodzajów sprawozdań.
Nowelizacja art. 74 ust. 1 ustawy wynika z proponowanych zmian w zakresie art. 52 ustawy i odnosi się do obowiązku przechowywania ww. dokumentów.
No ale jeśli księgowe z KZP są nadal "za Króla Świeczka" i na glinianych tabliczkach ryją swoje koraliki to :lol: :P :geek: :mrgreen:
zgk
Posty: 2
Rejestracja: 17 maja 2022, o 06:10

Re: sprawozdania do GUS??

Post autor: zgk »

Witam, do kiedy ostatecznie KZP jest zobowiązana ostatecznie zatwierdzić sprawozdanie za 2021r. ?
mkzp.pl
Posty: 10
Rejestracja: 4 lut 2021, o 07:12

Re: sprawozdania do GUS??

Post autor: mkzp.pl »

zgk pisze: 17 maja 2022, o 06:15 Witam, do kiedy ostatecznie KZP jest zobowiązana ostatecznie zatwierdzić sprawozdanie za 2021r. ?
Skoro Kasy obowiązuje Ustawa o rachunkowości, to z tego co mi wiadomo najbezpieczniej będzie zrobić do 30 czerwca - jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe (bo może miał/a Pani/Pan inne na myśli...)
mkzp.pl
Posty: 10
Rejestracja: 4 lut 2021, o 07:12

Re: sprawozdania do GUS??

Post autor: mkzp.pl »

zgk pisze: 17 maja 2022, o 06:15 Witam, do kiedy ostatecznie KZP jest zobowiązana ostatecznie zatwierdzić sprawozdanie za 2021r. ?
Wujek czy Ciocia Google zawsze może pomóc:

Zaktualizowany harmonogram obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych dla jednostek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r.* - checklista
Lp. Rodzaj czynności Ustawowy termin wykonania i podstawa prawna Nowy ostateczny termin Wyjaśnienie Reali- zacja
1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 r. Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok, tj. do 31 marca 2022 r. (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości - Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). Termin przesunięty o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2022 r. Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. są wstępnie zamknięte księgi rachunkowe za 2021 r. Jeśli pomiędzy dniem zamknięcia ksiąg za 2021 r. a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok zostaną ujawnione zdarzenia dotyczące 2021 r., trzeba rozliczyć je się według zasad określonych w art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości (szerzej na ten temat piszemy na str. 12).
2. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r. (art. 45 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 oraz art. 48a ust. 3-4 i art. 48b ust. 4-5 ustawy o rachunkowości). Termin przedłużono o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2022 r. Elementami rocznego sprawozdania finansowego zasadniczo są: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Jeśli sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez firmę audytorską, dodatkowo są zobligowane do przygotowania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Przy czym zwolnione z tego obowiązku mogą być podmioty posiadające status jednostki mikro lub małej. Roczne sprawozdanie finansowe, co do zasady, ma postać elektroniczną ustrukturyzowaną, tj. format XML. Wyjątkiem od tej reguły jest np. spółka cywilna, która może jednak dobrowolnie przygotować sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej.
3. Podpisanie sprawozdania finansowego za 2021 r. Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 31 marca 2022 r. (art. 45 ust. 1f-1g, art. 52 ust. 2-2e ustawy o rachunkowości). Termin przedłuża się o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2022 r. E-sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe powinni podpisać wszyscy jego członkowie. Przy czym od 2022 r. przepisy ustawy o rachunkowości przewidują, że sprawozdanie finansowe może zostać skutecznie podpisane przez co najmniej jednego członka organu wieloosobowego. Taka osoba musiałaby wówczas uzyskać od reprezentowanych przez nią członków organu wieloosobowego oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Natomiast w przypadku odmowy złożenia oświadczenia wymagane jest pisemne uzasadnienie. Dokumenty te muszą mieć określoną formę i być dołączone do sprawozdania. Roczne sprawozdanie finansowe może zostać podpisane z użyciem: kwalifikowanych podpisów elektronicznych, podpisów zaufanych, podpisów osobistych.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności za 2021 r. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r. (art. 45 ust. 4 w powiązaniu z art. 49 ust. 1, 5-7 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Termin przedłuża się o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2022 r. Sprawozdanie to są zobligowane przygotować jednostki określone w art. 49 ustawy o rachunkowości, np. spółki kapitałowe. Zasadniczo powinno ono mieć postać elektroniczną nieustrukturyzowaną, np. pliku PDF. Przy czym podmioty figurujące w rejestrze przedsiębiorców KRS muszą sporządzić je w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdanie to podpisuje tylko kierownik jednostki, a gdy jest nim organ wieloosobowy powinni podpisać go wszyscy członkowie tego organu. Obecnie istnieje możliwość podpisania go przez jednego z członków zarządu po spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 3 harmonogramu. Obowiązku przygotowania tego sprawozdania nie mają jednostki mikro i małe, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a jednostka mikro w informacjach uzupełniających do bilansu, wykażą dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.
5. Złożenie sprawozdania finansowego za 2021 r. do KAS przez podatników pdof Do 2 maja 2022 r. (art. 45 ust. 5 ustawy o pdof - Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Termin przedłużono do 1 sierpnia 2022 r. Podatnicy pdof, którzy prowadzą księgi rachunkowe, roczne sprawozdanie finansowe przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS w postaci elektronicznej (odpowiadającej strukturze logicznej oraz w formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów).
6. Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2021 r. Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub członków, tj. nie później niż 15 czerwca 2022 r. (art. 68 ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 września 2022 r. Obowiązek udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez firmę audytorską) mają m.in. spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie. Ponadto spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna udostępnia akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.
7. Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r. (art. 64 ust. 1 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 i ust. 1a ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 30 września 2022 r. Badaniu przez firmę audytorską obowiązkowo podlegają sprawozdania finansowe jednostek wskazanych w art. 64 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka ma obowiązek udostępnienia sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom sprawozdania z badania, wtedy badanie powinno zostać zakończone najpóźniej 15 dni przed terminem ich zgromadzenia.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż 30 czerwca 2022 r. (art. 53 ust. 1, ust. 2a i ust. 2aa ustawy o rachunkowości). Termin przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r. (inne zasady dla jednostek, o których mowa w § 3b znowelizowanego rozporządzenia). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający następuje po rozpatrzeniu tego sprawozdania. Zatwierdzenie sprawozdania oznacza, że organ zatwierdzający jednostki uznał je za odzwierciedlające rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz jej wynik finansowy. Nie zatwierdza się rocznych sprawozdań finansowych jednostek w upadłości i kontynuujących działalność jako przedsiębiorstwo w spadku.
9. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 r. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 15 lipca 2022 r. (art. 12 ust. 4 i ust. 5 ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 października 2022 r. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Potem nie można w nich dokonywać żadnych zmian. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu programu komputerowego polega na zastosowaniu takiej funkcji programu, która prowadzi do zablokowania możliwości wprowadzania zapisów księgowych do wszystkich zbiorów stanowiących te księgi. Zbiory te mogą być udostępnione tylko do odczytu.
10. Złożenie sprawozdania finansowego za 2021 r. do KAS przez podatników pdop W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 15 lipca 2022 r. (art. 27 ust. 2 ustawy o pdop - Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 października 2022 r. Jednostki będące podatnikami pdop, które nie mają obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w KRS i które nie są zwolnione podmiotowo z podatku, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania (o ile ich dotyczy). Spółki dodatkowo przekazują odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Trzeba pamiętać, że do KAS składane są tylko zatwierdzone sprawozdania finansowe.
11. Złożenie w KRS sprawozdania finansowego za 2021 r. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 15 lipca 2022 r. (art. 69 ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 października 2022 r. Kierownik jednostki właściwego rejestru sądowego przekazuje: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli dotyczy), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku określonych jednostek także sprawozdanie z działalności. Co ważne, jeżeli sprawozdanie finansowe za 2021 r. nie zostanie zatwierdzone w ustawowym terminie, trzeba złożyć je w KRS dwukrotnie - jako sprawozdanie niezatwierdzone do 15 października 2021 r. oraz po jego zatwierdzeniu - w ciągu 15 dni od zatwierdzenia. Sprawozdanie, do którego sporządzono odmowę podpisu, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, jest przekazywane do KRS z uwzględnieniem przepisów przejściowych wprowadzających te nowe dokumenty (pisaliśmy o tym w GP nr 97 z 2021 r., na str. 13).
12. Złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2021 r. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 15 lipca 2022 r. (art. 70 ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 października 2022 r. Jednostki niewpisane do KRS, których sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, w tym np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, składają (drogą elektroniczną) do ogłoszenia w MSiG sprawozdanie finansowe (z wyłączeniem dodatkowych informacji i objaśnień) oraz sprawozdanie z badania, odpis uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podziale zysku lub pokryciu straty.
* Dotyczy jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 ze zm.).
zgk
Posty: 2
Rejestracja: 17 maja 2022, o 06:10

Re: sprawozdania do GUS??

Post autor: zgk »

Witam, tak chodziło mi o sprawozdanie finansowe za 2021r. - dziękuję za przygotowaną odpowiedź.
bas85
Posty: 1
Rejestracja: 27 maja 2022, o 06:47

Re: sprawozdania do GUS??

Post autor: bas85 »

Odnośnie treści przekazanych powyżej proszę o informację, czy za 2021 rok należy sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, które musi być podpisane elektronicznie przez wszystkie osoby do tego zobligowane? I czy takie sprawozdanie jest też wysyłane do KAS?Zaznaczam, że jeszcze nie mamy wprowadzonych zmian w statucie oraz nadanego numeru regon.
Gt_
Posty: 187
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: sprawozdania do GUS??

Post autor: Gt_ »

mkzp.pl pisze: 19 maja 2022, o 12:08
zgk pisze: 17 maja 2022, o 06:15 Witam, do kiedy ostatecznie KZP jest zobowiązana ostatecznie zatwierdzić sprawozdanie za 2021r. ?
Wujek czy Ciocia Google zawsze może pomóc:

Zaktualizowany harmonogram obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych dla jednostek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r.* - checklista
Lp. Rodzaj czynności Ustawowy termin wykonania i podstawa prawna Nowy ostateczny termin Wyjaśnienie Reali- zacja
1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 r. Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok, tj. do 31 marca 2022 r. (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości - Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). Termin przesunięty o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2022 r. Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. są wstępnie zamknięte księgi rachunkowe za 2021 r. Jeśli pomiędzy dniem zamknięcia ksiąg za 2021 r. a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok zostaną ujawnione zdarzenia dotyczące 2021 r., trzeba rozliczyć je się według zasad określonych w art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości (szerzej na ten temat piszemy na str. 12).
2. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r. (art. 45 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 oraz art. 48a ust. 3-4 i art. 48b ust. 4-5 ustawy o rachunkowości). Termin przedłużono o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2022 r. Elementami rocznego sprawozdania finansowego zasadniczo są: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Jeśli sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez firmę audytorską, dodatkowo są zobligowane do przygotowania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Przy czym zwolnione z tego obowiązku mogą być podmioty posiadające status jednostki mikro lub małej. Roczne sprawozdanie finansowe, co do zasady, ma postać elektroniczną ustrukturyzowaną, tj. format XML. Wyjątkiem od tej reguły jest np. spółka cywilna, która może jednak dobrowolnie przygotować sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej.
3. Podpisanie sprawozdania finansowego za 2021 r. Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 31 marca 2022 r. (art. 45 ust. 1f-1g, art. 52 ust. 2-2e ustawy o rachunkowości). Termin przedłuża się o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2022 r. E-sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe powinni podpisać wszyscy jego członkowie. Przy czym od 2022 r. przepisy ustawy o rachunkowości przewidują, że sprawozdanie finansowe może zostać skutecznie podpisane przez co najmniej jednego członka organu wieloosobowego. Taka osoba musiałaby wówczas uzyskać od reprezentowanych przez nią członków organu wieloosobowego oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Natomiast w przypadku odmowy złożenia oświadczenia wymagane jest pisemne uzasadnienie. Dokumenty te muszą mieć określoną formę i być dołączone do sprawozdania. Roczne sprawozdanie finansowe może zostać podpisane z użyciem: kwalifikowanych podpisów elektronicznych, podpisów zaufanych, podpisów osobistych.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności za 2021 r. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r. (art. 45 ust. 4 w powiązaniu z art. 49 ust. 1, 5-7 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Termin przedłuża się o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2022 r. Sprawozdanie to są zobligowane przygotować jednostki określone w art. 49 ustawy o rachunkowości, np. spółki kapitałowe. Zasadniczo powinno ono mieć postać elektroniczną nieustrukturyzowaną, np. pliku PDF. Przy czym podmioty figurujące w rejestrze przedsiębiorców KRS muszą sporządzić je w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdanie to podpisuje tylko kierownik jednostki, a gdy jest nim organ wieloosobowy powinni podpisać go wszyscy członkowie tego organu. Obecnie istnieje możliwość podpisania go przez jednego z członków zarządu po spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 3 harmonogramu. Obowiązku przygotowania tego sprawozdania nie mają jednostki mikro i małe, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a jednostka mikro w informacjach uzupełniających do bilansu, wykażą dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.
5. Złożenie sprawozdania finansowego za 2021 r. do KAS przez podatników pdof Do 2 maja 2022 r. (art. 45 ust. 5 ustawy o pdof - Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Termin przedłużono do 1 sierpnia 2022 r. Podatnicy pdof, którzy prowadzą księgi rachunkowe, roczne sprawozdanie finansowe przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS w postaci elektronicznej (odpowiadającej strukturze logicznej oraz w formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów).
6. Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2021 r. Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub członków, tj. nie później niż 15 czerwca 2022 r. (art. 68 ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 września 2022 r. Obowiązek udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez firmę audytorską) mają m.in. spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie. Ponadto spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna udostępnia akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.
7. Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r. (art. 64 ust. 1 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 i ust. 1a ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 30 września 2022 r. Badaniu przez firmę audytorską obowiązkowo podlegają sprawozdania finansowe jednostek wskazanych w art. 64 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka ma obowiązek udostępnienia sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom sprawozdania z badania, wtedy badanie powinno zostać zakończone najpóźniej 15 dni przed terminem ich zgromadzenia.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż 30 czerwca 2022 r. (art. 53 ust. 1, ust. 2a i ust. 2aa ustawy o rachunkowości). Termin przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r. (inne zasady dla jednostek, o których mowa w § 3b znowelizowanego rozporządzenia). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający następuje po rozpatrzeniu tego sprawozdania. Zatwierdzenie sprawozdania oznacza, że organ zatwierdzający jednostki uznał je za odzwierciedlające rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz jej wynik finansowy. Nie zatwierdza się rocznych sprawozdań finansowych jednostek w upadłości i kontynuujących działalność jako przedsiębiorstwo w spadku.
9. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 r. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 15 lipca 2022 r. (art. 12 ust. 4 i ust. 5 ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 października 2022 r. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Potem nie można w nich dokonywać żadnych zmian. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu programu komputerowego polega na zastosowaniu takiej funkcji programu, która prowadzi do zablokowania możliwości wprowadzania zapisów księgowych do wszystkich zbiorów stanowiących te księgi. Zbiory te mogą być udostępnione tylko do odczytu.
10. Złożenie sprawozdania finansowego za 2021 r. do KAS przez podatników pdop W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 15 lipca 2022 r. (art. 27 ust. 2 ustawy o pdop - Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 października 2022 r. Jednostki będące podatnikami pdop, które nie mają obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w KRS i które nie są zwolnione podmiotowo z podatku, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania (o ile ich dotyczy). Spółki dodatkowo przekazują odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Trzeba pamiętać, że do KAS składane są tylko zatwierdzone sprawozdania finansowe.
11. Złożenie w KRS sprawozdania finansowego za 2021 r. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 15 lipca 2022 r. (art. 69 ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 października 2022 r. Kierownik jednostki właściwego rejestru sądowego przekazuje: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli dotyczy), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku określonych jednostek także sprawozdanie z działalności. Co ważne, jeżeli sprawozdanie finansowe za 2021 r. nie zostanie zatwierdzone w ustawowym terminie, trzeba złożyć je w KRS dwukrotnie - jako sprawozdanie niezatwierdzone do 15 października 2021 r. oraz po jego zatwierdzeniu - w ciągu 15 dni od zatwierdzenia. Sprawozdanie, do którego sporządzono odmowę podpisu, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, jest przekazywane do KRS z uwzględnieniem przepisów przejściowych wprowadzających te nowe dokumenty (pisaliśmy o tym w GP nr 97 z 2021 r., na str. 13).
12. Złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2021 r. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 15 lipca 2022 r. (art. 70 ustawy o rachunkowości). Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. - maksymalnie do 15 października 2022 r. Jednostki niewpisane do KRS, których sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, w tym np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, składają (drogą elektroniczną) do ogłoszenia w MSiG sprawozdanie finansowe (z wyłączeniem dodatkowych informacji i objaśnień) oraz sprawozdanie z badania, odpis uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podziale zysku lub pokryciu straty.
* Dotyczy jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 ze zm.).
BARDZO dobrze przekopiowane !! :D

A teraz sama treść:

- sprawozdanie sporządza KSIĘGOWA a nie ZARZĄD (który formalnie ma doprowadzić do jego terminowego przygotowania)
- sprawozdanie obejmuje obowiązkowo: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową
- ze względu na niedochodowy charakter KZPl rachunek zysków i strat nie obrazuje zbyt dobrze kondycji kasy i podobnie jak w bankach lub SKOK-ach znacznie lepszym rozwiązaniem jest dodatkowe sporządzenie NIEOBOWIĄZKOWYCH (!)- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych
- sprawozdanie podpisuje księgowa KZP, członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej - wszyscy
- osoby te potwierdzają, że jest ono zgodne z ustawą o rachunkowości i będą za to odpowiadać
- jeśli ktoś odmawia podpisu dołącza się informację o tym, którą i tak podpisuje
- zeskanowany komplet dokumentów podpisuje elektronicznie tylko jeden z członków zarządu przy pomocy np. e-puapa
- takie sprawozdanie za 2021 przygotowuje się - do 30.06.2022
- przedstawia się (publikuje) lub rozsyła członkom WZ do 15.09.2022
- sprawozdanie za 2021 zatwierdza się uchwałą WZ (treść sprawozdania w załączniku) - do 30.09.2022
- po zatwierdzeniu sprawozdanie w wersji elektronicznej trwale zamykamy tylko do podglądu i nagrywamy na nośnik
- jeśli nie zatwierdzono - poprawiamy i ponownie podpisujemy i przedstawiamy do zatwierdzenia
- SPRAWOZDANIA NIE składamy do KRS, KAS ani NIE ogłaszamy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
(KZP nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych)
- na wniosek PODMIOTU KONTROLUJĄCEGO przekazujemy mu kopię nośnika ze sprawozdaniem (czyli do związku zawodowego albo do Rady pracowników jeśli nie ma ZZ albo do przedstawiciela załogi, jeśli nie ma dwóch poprzednich, możemy to zrobić po podpisaniu lub/i po zatwierdzeniu lub w obu przypadkach)


I jeszcze odpowiedź - Sprawozdanie do GUS ? (Głównego Urzędu Statystycznego) - w 2022 NIE!

Jeśli już będziemy posiadaczami REGON i GUS w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2789 zechce zapytać o coś KZP-y to wtedy będziemy zobowiązani jakąś dla nas przygotowaną ankietę tam zawartą wypełnić i terminowo złożyć.
W obecnym Programie na rok 2022 (nawet po noweli) KZP żadnej ankiety składać nie musi.
Jest natomiast badanie dotyczące SKOK-ów - a KZP to nie jest SKOK- więc proszę nie mylić. Badanie dla SKOK to badanie rynku finansowego - Symbol badania: 1.62.07 (205) Temat badania: Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
(źródło: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/pbssp-2022/ )

Powodzenia!

Gt_
ODPOWIEDZ