Potwierdzenie podpisów

Tutaj rozmawiamy o KZP.

Moderator: admin

magda.goc
Posty: 21
Rejestracja: 13 mar 2018, o 13:07

Potwierdzenie podpisów

Post autor: magda.goc »

Czy we wniosku o pożyczkę pracodawca musi potwierdzać własnoręczność podpisów poręczycieli? Nie znalazłam takiego zapisu w ustawie o kzp. Czy wynika to z innego aktu prawnego?
mkzp.pl
Posty: 11
Rejestracja: 4 lut 2021, o 07:12

Re: Potwierdzenie podpisów

Post autor: mkzp.pl »

W mojej opinii takie prawo ma tylko notariusz - te zapiski na wnioskach/umowach pożyczki to "relikt przeszłości". Stąd wniosek, że nie ma "chyba" sensu potwierdzać własnoręczności...
Gt_
Posty: 204
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Potwierdzenie podpisów

Post autor: Gt_ »

Obie interpretacje są nietrafione. :roll:

Kiedy PKZP była agendą pracodawcy, tak jak jest nim nadal ZFŚS wtedy dokumenty musiał potwierdzać przedstawiciel pracodawcy, by ten wiedział, że dokument nie został jednostronnie spreparowany.

Zgodnie z Ustawą o KZP i KC reprezentacją uprawnioną do podpisywania dokumentów KZP jest jedynie ZARZĄD. Więc jeśli już ktoś miałby potwierdzać poprawność podpisów tj. właściwie złożenie ich w sposób prawidłowy - to tylko kiedy jest to robione PRZY OSOBIE z Zarządu KZP.
Za osobę reprezentującą dany podmiot są przyjmowane również osoby, które znajdują się w lokalu tego podmiotu (np. w pokoju udostępnionym jako siedziba KZP i wykonują w nim prace na rzecz KZP (społecznie (członkowie zarządu lub komisji rewizyjnej, delegaci itd. - pod warunkiem istnienia dokumentów wyborczych) lub odpłatnie (np. oddelegowani pracownicy przez pracodawcę do obsługi KZP)).

Ale po kolei - wpierw garść przepisów z Kodeksu Cywilnego, które trochę przybliżą kontekst:

Art. 38. Reprezentacja osoby prawnej
Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.
Art. 39. Brak umocowania organu lub przekroczenie zakresu umocowania
§ 1. Jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta.
§ 2. Druga strona może wyznaczyć osobie prawnej, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę jako organ osoby prawnej, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana przez działającego jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w imieniu osoby prawnej, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.
§ 5. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy czynność prawna została dokonana w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje.
Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej
§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.
Art. 77^2. Dokumentowa forma czynności prawnej
Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.
Art. 77^3. Definicja dokumentu
Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Art. 78. Pisemna forma czynności prawnej
§ 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.
§ 2. (uchylony)
Art. 78^1. Elektroniczna forma czynności prawnej
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Art. 79. Pisemne oświadczenie woli osoby niemogącej pisać
Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.
Art. 97. Domniemanie umocowania osoby znajdującej się w lokalu przedsiębiorstwa
Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.
Art. 98. Pełnomocnictwa - rodzaje
Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.
Art. 99. Forma udzielenia pełnomocnictwa
§ 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
Art. 100. Ograniczona zdolność pełnomocnika do czynności prawnych
Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.
Art. 101. Odwołanie pełnomocnictwa i wygaśnięcie umocowania
§ 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
Art. 102. Zwrot dokumentów po wygaśnięciu pełnomocnictwa
Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.
Art. 103. Umowa zawarta bez umocowania - falsus procurator
§ 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.
§ 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
Art. 104. Skutki jednostronnej czynności dokonanej bez umocowania
Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.
Art. 105. Dokonanie czynności prawnej po wygaśnięciu umocowania
Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć.
Art. 106. Pełnomocnictwo substytucyjne
Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
Art. 107. Ustanowienie kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania
Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pełnomocników, których pełnomocnik sam dla mocodawcy ustanowił.
Art. 108. Pełnomocnik jako druga strona czynności prawnej dokonywanej w imieniu mocodawcy
Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.
Art. 109. Składanie oświadczenia woli przedstawicielowi
Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy oświadczenie woli ma być złożone przedstawicielowi.
Zatem już wiemy, że:
- relikt przeszłości -
tak, ale tylko w odniesieniu do potwierdzania podpisu dla PRACODWCY - bo on tego już nie potrzebuje. Dla KZP to potwierdzenie jest nieważne, nieistotne, nie może być brane pod uwagę, a nawet może prowadzić do sytuacji, w której osobie NIEUPRAWNIONEJ przedstawiany jest dokument KZP z danymi osobowymi do potwierdzenia (np. kierownikowi pracownika, który chce wziąć pożyczkę) - to wręcz Karalne!! Natomiast jeśli zarząd upoważni np. sekretarkę lub pracownika kasy gotówkowej do przyjmowania wniosków w swoim imieniu - to wtedy ten wpierw musi sprawdzić dowód osobisty (ustalić tożsamość), a następnie widzieć, jak ta osoba podpisuje dokument i wtedy może to potwierdzić. Takie przynoszenie już podpisanych dokumentów do podpisu i autoryzowanie ich podpisem jest nieuprawnione!! :oops:
- takie prawo ma tylko notariusz
- no nie - może to zrobić członek zarządu (zawsze) lub dowolna inna uprawniona przez zarząd w tym obszarze osoba. Zakres potwierdzenia notarialnego (np. data pewna itd.) nie ma zastosowania w przypadku KZP. Wynika to z przepisów, które zwalniają kasę z obowiązku sporządzania swej dokumentacji związanej np. z pożyczką przy udziale NOTARIUSZA.
ODPOWIEDZ