e-sprawozdanie KZP

Tutaj rozmawiamy o KZP.

Moderator: admin

martakzp
Posty: 3
Rejestracja: 18 maja 2023, o 08:41

e-sprawozdanie KZP

Post autor: martakzp »

Czy zarząd KZP ma obowiązek w terminie do 30.06.2023r. wykonać online e-sprawozdanie finansowe KZP, podpisane przez zarząd podpisem kwalifikowanym, a następnie zgrane przechowywać w swojej dokumentacji?
mkzp.pl
Posty: 106
Rejestracja: 4 lut 2021, o 07:12
Kontakt:

Re: e-sprawozdanie KZP

Post autor: mkzp.pl »

martakzp pisze: 26 cze 2023, o 06:10 Czy zarząd KZP ma obowiązek w terminie do 30.06.2023r. wykonać online e-sprawozdanie finansowe KZP, podpisane przez zarząd podpisem kwalifikowanym, a następnie zgrane przechowywać w swojej dokumentacji?
Zgadza się. Podpisuje dokument również osoba go sporządzająca (księgowość) oraz Komisja Rewizyjna.
enzii3112
Posty: 7
Rejestracja: 8 kwie 2022, o 09:04

Re: e-sprawozdanie KZP

Post autor: enzii3112 »

jakie sprawozdanie? po co i gdzie?
mkzp.pl
Posty: 106
Rejestracja: 4 lut 2021, o 07:12
Kontakt:

Re: e-sprawozdanie KZP

Post autor: mkzp.pl »

enzii3112 pisze: 30 cze 2023, o 10:02 jakie sprawozdanie? po co i gdzie?
Co roku należy sporządzić sprawozdanie finansowe dla KZP:
Art 24 [...] Ustawy o KZP
12) przedkładanie walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z protokołem z kontroli działalności KZP sporządzonym przez komisję rewizyjną;
enzii3112
Posty: 7
Rejestracja: 8 kwie 2022, o 09:04

Re: e-sprawozdanie KZP

Post autor: enzii3112 »

no tak, sporzadzamy co roku ale mamy to wersji papierowej, gdzie mamy to niby wysyłać?
MBL
Posty: 46
Rejestracja: 30 wrz 2021, o 05:51

Re: e-sprawozdanie KZP

Post autor: MBL »

Nigdzie. Zgrać na płytę albo pendrive i trzymać u siebie. Podpisy muszą być kwalifikowane albo profilem zaufanym.
iza1985
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2023, o 11:36

Re: e-sprawozdanie KZP

Post autor: iza1985 »

CZY SPRAWOZDANIE NALEŻY GDZIEŚ WYSŁAĆ ONLINE?
MY MAMY W FORMIE PISEMNEJ, BEZ PODPISÓW KWALIFIKOWANYCH. CZY TO JEST OK?
Gt_
Posty: 250
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: e-sprawozdanie KZP

Post autor: Gt_ »

Przypominam:
3. Rachunkowość jednostki obejmuje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych;

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.
Dla KZP nie ma zastosowania tylko składanie do właściwego rejestru, gdyż KZP nie została do tego zobowiązana, ale wszystko inne ma obowiązek realizować!! Choć przez fakt braku zatrudnienia, nigdy nie będzie posiadać więcej niż 10 pracowników, a jej dochody jak i obroty raczej nie przekroczą ustawowych wskaźników kwotowych,
(tj. co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;)
więc raczej pozostanie jednostką mikro, :idea: zdolną do ustawowego uproszczenia.

:evil: (KZP nie może korzystać z uproszczeń z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdyż udziela pożyczek, a to warunek uzyskania statusu takiej organizacji. art. 20.1.6) lit.a) :roll:

A teraz klu:
Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
można też NIE zgodzić się ze sprawozdaniem... ale podpisać trzeba! :geek: w sumie może być 1 podpis elektroniczny np. e-PUAP członka zarządu.
Art. 52. [Termin sporządzenia sprawozdania]

1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

2. Sprawozdanie finansowe podpisują – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu w sposób, o którym mowa w ust. 2b. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

2a. Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie.

2b. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego.

2c. W treści odmowy podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, wskazuje się sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

2d. Odmowę podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem.

2e. W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy i jeżeli odmowa podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, jedna z osób wchodzących w skład tego organu, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

3. Przepisy ust. 1–2e stosuje się odpowiednio również do:

1) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 lub na inny dzień bilansowy;

2) sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Powodzenia _Gt
Bes
Posty: 1
Rejestracja: 14 lis 2023, o 10:33

Re: e-sprawozdanie KZP

Post autor: Bes »

Tak tylko mi się nasuwa komentarz - w przypadku KZP to Zarząd KZP jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego, nie osoba prowadząca rachunkowość KZP.
Ustawa z dnia 11.08.2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Art. 24. Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
13) sporządzanie sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Gt_
Posty: 250
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: e-sprawozdanie KZP

Post autor: Gt_ »

Bes pisze: 14 lis 2023, o 10:38 Tak tylko mi się nasuwa komentarz - w przypadku KZP to Zarząd KZP jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego, nie osoba prowadząca rachunkowość KZP.
Ustawa z dnia 11.08.2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Art. 24. Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
13) sporządzanie sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
No zarząd, zarząd, ale nie to nie zarząd ma napisać, obliczyć przygotować.. :oops:

:roll: Czytamy przepisy prawne ze zrozumieniem. :!:

Zgodnie z ustawa o rachunkowości, kodeksem cywilnym czy szeregiem pozostałych przepisów - za działania lub zaniechania podmiotu zawsze ktoś odpowiada. W przypadku osób prawnych jest to organ uprawniony do reprezentacji. Dla KZP - takim organem jest zarząd KZP. Więc zgodnie z definicją "kierownika jednostki" z ustawy o rachunkowości - to właśnie ZARZĄD jest odpowiedzialny za działania związane ze sprawozdaniem. :mrgreen:

Ale nie - nie robi tego samodzielnie !!

:twisted: Czy prezes, albo dyrektor Waszej firmy, przedsiębiorstwa, jednostki budżetowej - też pisze sprawozdania SAMODZIELNIE, bo jest do tego zobowiązany?? :?: Czy raczej dokument przygotowuje dla niego zespól księgowych, a on oficjalnie "podpisuje", że jest to jego dzieło... :roll: 8-)

:ugeek: Zarząd ma doprowadzić więc do TERMINOWEGO sporządzenia i podpisania dokumentu. Sam niczego nie pisze :roll: , no chyba, że chce dodać od siebie jakieś ładne "słowo wstępne". :arrow: 8-)

:idea: Sprawozdanie z działalności
:idea: Sprawozdanie finansowe składane przez niektóre podmioty do GUS
:idea: Sprawozdanie finansowe o którym mówi ustawa o rachunkowości
- TO TRZY RÓŻNE SPRAWOZDZANIA :evil:


Tego wynikającego z ustawy o rachunkowości NIE MOŻE pisać zarząd, bo zgodnie z rekomendacjami Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości - jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w dodatku którym powierzono prowadzenie lub sporządzenie sprawozdania mogą sporządzać takie sprawozdania.

PS. KZP nie jest przedsiębiorcą ani też nie jest pracodawcą - nie składa więc sprawozdania do GUS (przynajmniej na razie - jest 11.2023)

:ugeek: Powodzenia!
ODPOWIEDZ