Na środki finansowe PKZP, w myśl art. 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502), składa się następujące fundusze:

  • fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,
  • fundusz rezerwowy,
  • fundusz zapomogowy i inne fundusze, przewidziane w statucie.

Przewidziany rozporządzeniem fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy  powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek. Natomiast wysokość i termin wnoszenia comiesięcznych wkładów reguluje już wyłącznie status kasy. W praktyce można spotkać się z dwoma sposobami ustalania wysokości miesięcznych wpłat:

  • kwotowy – czyli w regulaminie jest zapisana konkretna  kwota np. 20zł i nie zależy ona od wysokości zarobków,
  • procentowy – jest to procent od przysługującego pracownikowi wynagrodzenia np. 1% wynagrodzenia netto.

W statutach częściej można spotkać pierwszy sposób określania wysokości comiesięcznych wkładów , czyli ujęcie kwotowe, gdyż jest on mniej pracochłonny zarówno dla osób obsługujących księgowość kasy jak i pracowników działu płacowego firmy, dodatkowo taki system jest bardziej przejrzysty dla członków PKZP.  W regulaminach można też spotkać zapisy określające kwotę wkładów w przedziale np. od 20 zł do 50zł, możne wpłacać wielokrotności 10zł. W takim wypadku każdy z członków deklaruje jaką kwotę będzie wpłacał, deklarację może zmienić w dowolnym momencie np. w związku ze zmianą sytuacji finansowej.

Istotne jest, że środki gromadzone na koncie funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego muszą być ewidencjonowane w podziale na członków, tak aby było możliwe ustalenie wysokości wkładów każdego z pracowników na dowolny dzień.  W przypadku rezygnacji z członkostwa w kasie pracownikowi przysługuje zwrot wpłaconych wkładów, pomniejszonych o niespłacone pożyczki. Termin i dokładne zasady zwrotu środków reguluje status PKZP.

Wkłady potrącane są członkom będącym pracownikami  z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody. W przypadku emerytów i rencistów wkłady mogą być wpłacane albo na rachunek bankowy  albo bezpośrednio w kasie PKZP. 

Akty dotyczące podstaw funkcjonowania PKZP

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 2013-06-13

Kodeksy

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 2013-06-13

Akty dotyczące gospodarki finansowej PKZP

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 2013-06-13

Pozostałe akty

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 2013-06-19
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych 2013-07-24

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ