Na środki finansowe PKZP, w myśl art. 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502), składa się następujące fundusze:

  • fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,
  • fundusz rezerwowy,
  • fundusz zapomogowy i inne fundusze, przewidziane w statucie.

Przewidziany rozporządzeniem fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy  powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek. Natomiast wysokość i termin wnoszenia comiesięcznych wkładów reguluje już wyłącznie status kasy. W praktyce można spotkać się z dwoma sposobami ustalania wysokości miesięcznych wpłat:

  • kwotowy – czyli w regulaminie jest zapisana konkretna  kwota np. 20zł i nie zależy ona od wysokości zarobków,
  • procentowy – jest to procent od przysługującego pracownikowi wynagrodzenia np. 1% wynagrodzenia netto.

W statutach częściej można spotkać pierwszy sposób określania wysokości comiesięcznych wkładów , czyli ujęcie kwotowe, gdyż jest on mniej pracochłonny zarówno dla osób obsługujących księgowość kasy jak i pracowników działu płacowego firmy, dodatkowo taki system jest bardziej przejrzysty dla członków PKZP.  W regulaminach można też spotkać zapisy określające kwotę wkładów w przedziale np. od 20 zł do 50zł, możne wpłacać wielokrotności 10zł. W takim wypadku każdy z członków deklaruje jaką kwotę będzie wpłacał, deklarację może zmienić w dowolnym momencie np. w związku ze zmianą sytuacji finansowej.

Istotne jest, że środki gromadzone na koncie funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego muszą być ewidencjonowane w podziale na członków, tak aby było możliwe ustalenie wysokości wkładów każdego z pracowników na dowolny dzień.  W przypadku rezygnacji z członkostwa w kasie pracownikowi przysługuje zwrot wpłaconych wkładów, pomniejszonych o niespłacone pożyczki. Termin i dokładne zasady zwrotu środków reguluje status PKZP.

Wkłady potrącane są członkom będącym pracownikami  z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody. W przypadku emerytów i rencistów wkłady mogą być wpłacane albo na rachunek bankowy  albo bezpośrednio w kasie PKZP. 

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ