PKZP działa na dobro członków Kasy (jest to pewnego rodzaju samopomoc wśród pracowników), ale funkcjonuje ona także w interesie pracodawcy (scalenie zespołu, zwiększenie motywacji i przywiązania do zakładu pracy).

Spółka CASCO jest jedną z kilku firm, która prowadzi szkolenia organizacyjne PKZP : dla Zarządów Zakładów Pracy, Zarządów i  Komisji Rewizyjnych oraz księgowych PKZP. Szkoleniowcy reprezentujący CASCO jak i inne firmy szkoleniowe (oraz autorzy dostępnych publikacji o PKZP) stoją na stanowisku, że pracodawca powinien pokrywać wszelkie koszty funkcjonowania PKZP.

Z ankiet przeprowadzanych podczas szkoleń (a wzięło udział w nich ponad tysiąc interesariuszy Kas z całej Polski) wynika, że ok. 60 % Zakładów pracy pokrywa pełne koszty działania PKZP.

Rozporządzenie o PKZP (zacytowane poniżej) wymienia zakres wspomnianej pomocy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z 19 grudnia 1992 r. w  sprawie   pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy w paragrafie 4 mówi:

I.  Zakład pracy świadczy pomoc PKZP i SKOK w szczególności w zakresie:

1)  zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy,

2)  transportu pieniędzy z banku,

3)  prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej,

4)  dostarczania druków i formularzy,

5)  dokonania na rzecz PKZP i SKOK potrąceń w listach płac, listach wypłat zasiłków chorobowych i zasiłków wychowawczych, wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,

6)  przyjmowania wpłat wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych,

7)  odprowadzania wpłat na rachunek bankowy PKZP lub SKOK,

8)  informowania przynajmniej raz w roku członków kas o stanie ich wkładów i zadłużeń.

II.  Szczegółowe warunki świadczenia pomocy, o której mowa w ust. 1, określa umowa zawarta między zakładem pracy a PKZP lub SKOK.

Przesłanka pierwsza

Określone w rozporządzeniu obszary pomocy pracodawcy (na rzecz Kasy) nie są ściśle określone, a dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że przepisy te zostały wprowadzone w 1992 roku; każdy chyba się zgodzi, że obecny sposób działania organizacji różni się od tego z 1992r; chociażby obecne stanowisko i narzędzia pracownika księgowości - różni się bardzo od tego sprzed 30 lat.

Przesłanka druga

W rozporządzeniu pracodawca wymienia konkretne obszary pomocy; w pierwszym zdaniu punktu I postawione jest słowo "w szczególności", którego użycie jawnie sugeruje, że nie chodzi tylko o pomoc w obszarach wymienionych, lecz także i w innych.

Rozporządzenie definiuje trzy podstawowe fundusze w PKZP:

Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,

Fundusz rezerwowy,

Fundusz zapomogowy.

Kasy, które pokrywają część kosztów swego funkcjonowania korzysta w tym celu ze środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym.

Definicja tego funduszu w rozporządzeniu brzmi:

"§  30.  Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do PKZP, z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych i odsetek  zasądzonych przez sąd oraz z subwencji i darowizn i jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz na odpis na fundusz zapomogowy."

Przesłanka trzecia

Definicja funduszu rezerwowego określa przeznaczenie środków zgromadzonych na tym funduszu - brak tam informacji, chociażby sugerującej że można je przeznaczyć  na pokrycie innych kosztów.

Inne rozwiązania, rzadko, ale spotykane w Kasach.

Małe, krótko istniejące Kasy na funduszu rezerwowym, praktycznie, nie posiadają środków. Wtedy zdarza się, że Pracodawcy (budżetowi - to już na pewno) refundują je w całości. W małej ilości Kas (szczególnie gdy pracodawca jest w słabej kondycji finansowej) zdarza się, że członkowie Kasy

na Walnym zebraniu dopuszczają dodatkowe obciążenia, np. wprowadzają miesięczną opłatę członkowską w wysokości 5 zł, lub też przy przyznaniu pożyczki opłatę na koszty bankowe w wysokości rzędu 5-10 zł.

Poza wprost wymienionymi obszarami pomocy przez pracodawcę Kasa ponosi koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego  oraz przelewami (dla PKZP, które prowadzą obrót gotówkowy pojawiają się dodatkowe koszty).

Jak temu zaradzić, jeżeli pracodawca nie zgodzi się ich pokrywać ?

1. Wynegocjować lepsze warunki w banku - rachunek Kasy jest dla banku bardzo wartościowy;

W przypadku banku, w którym Zakład pracy posiada rachunki, należy wykorzystać dobre relacje (zazwyczaj głównego księgowego/głównej księgowej) z doradcą bankowym pracodawcy

w celu uzyskania "bezkosztowego" rachunku bankowego dla PKZP;

2. Założyć rachunek w innym banku mającym bezpłatną ofertę dla organizacji non profit (np. BGŻ);

3. W przypadku posiadania wolnych środków warto założyć dodatkowy rachunek w banku, który ma większe oprocentowanie lokat i z tych dochodów pokrywać koszty bankowe.

Wszystko zależy od podejścia Zakładu pracy do Kasy oraz od operatywności Zarządu Kasy.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ