Regulamin korzystania z portalu PKZP www.pkzp.com.pl
obowiązujący
od 15 lutego 2021 r.

 

Właścicielem portalu jest  firma Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461905, adres siedziby: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, nr NIP 586-22-82-602, zwaną dalej “Wydawcą”, reprezentowaną przez Jana Trzcińskiego – Prezesa Zarządu 

 

Pojęcia

Portal PKZP (Portal)- jest udostępniany przez Wydawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Portalu prowadzonej pod adresem www.pkzp.com.pl, portal wiedzy, który dostarcza Użytkownikowi informacji na temat PKZP. Właścicielem portalu pkzp.com.pl jest Wydawca.

Usługa – dostęp do Portalu i wszelkich jego Materiałów.

Forum - wirtualna przestrzeń na Portalu PKZP przeznaczona dla Użytkownika zalogowanego do publikacji własnych wypowiedzi/ stwierdzeń.

Regulamin - niniejszy regulamin, określający ogólny zakres i warunki świadczenia Usługi.

Usługa - czynność lub czynności świadczone przez Wydawcę na rzecz Użytkownika.

Użytkownik zarejestrowany(zalogowany) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu, dokonała rejestracji swoich danych i ma pełny dostęp do zasobów oraz może korzystać z forum,

Użytkownik niezarejestrowany(niezalogowany) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu, nie dokonała rejestracji swoich danych i ma ograniczony dostęp do zasobów oraz nie może korzystać z forum,

Użytkownik – oznacza zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego

Wydawca - Casco Sp. z o.o.a z siedzibą w Gdyni.

Materiały - zasoby Portalu PKZP tj.: wszelkie treści umieszczone na Portalu, algorytmy, zbiory danych i informacji, schematy, znaki, symbole, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i/lub udostępnione przez Wydawcę za pośrednictwem Portalu PKZP.

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.

Prawo autorskie - ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Wydawcę za pośrednictwem serwisu internetowego Portal PKZP . Serwis przeznaczony jest dla zarządów i członków PKZP.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Portalu automatycznie oznacza, iż Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którym Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Poprzez akceptację Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem i Wydawcą zostaje zawarta Umowa o treści odpowiadającej postanowieniom Regulaminu.
 3. Wszelkie prawa do Portalu PKZP, w tym prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej prawa majątkowe i materiałów, należą do Wydawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Prawem autorskim.
 4. Wszelkie prawa do Materiałów stanowiących część Portalu PKZP w całości i we fragmentach, w oraz wszelkie elementy tekstowe, graficzne, multimedialne oraz elementy aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, przysługują i/lub są zastrzeżone na rzecz Wydawcy.
 5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 6. Portal PKZP jest udostępniany przez Wydawcę przy wykorzystaniu sieci Internet na stronie internetowej Portalu tj.: www.pkzp.com.pl. W celu prawidłowego korzystania z Portalu PKZP wymagane jest: 
 • łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
 • przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Google Chrome 6, Firefox 3.6, Safari 5, 
 • system operacyjny Windows XP/SP3,
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania, kopiowania oraz udostępniania Materiałów dostępnych na Portalu www.pkzp.com.pl, w szczególności wykorzystania ich bez zgody Wydawcy, jak też czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych z udostępnionych na Portalu Materiałów.
 2. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywanie Portalu PKZP do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również zamieszczania reklam produktów na forum dyskusyjnym.

 

§2. Zasady korzystania z Portalu PKZP

 1. Korzystanie z Portalu PZKP dla jego Użytkowników jest bezpłatne.
 2. Wydawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego konta i status Użytkownika zalogowanego.
 3. Wniosek o rejestrację indywidualnego konta Użytkownika składa się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza rejestracji dostępnego na stronach internetowych Portalu PZKP.
 4. W celu rejestracji niezbędne jest wskazanie aktualnego adresu poczty e-mail, unikalnej nazwy Użytkownika i hasła oraz wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu i postanowień polityki prywatności.
 5. Adres poczty e-miał podany przez Użytkownika jest jego identyfikatorem, który wraz z hasłem umożliwia korzystanie z rozszerzonych opcji Portalu PKZP.
 6. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu poczty e-mail.
 7. Potwierdzenie rejestracji konta wymaga połączenia się ze stroną Wydawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „linka”) przesłanego na podany przez Użytkownika we wniosku o rejestrację adres poczty e-mail w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail wysyłanej do Użytkownika po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji konta.
 8. Wypełnienie wniosku o rejestrację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Użytkownika (jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną) w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w §4 „Polityka prywatności” niniejszego Regulaminu.
 9. Wydawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.
 10. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania ze statusu Użytkownika zalogowanego poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie konta”.

 

§3. Zasady korzystania z forum dostępnego na Portalu PKZP

 

 1. Korzystanie z forum jest dostępne jedynie dla zalogowanych Użytkowników i jest nieodpłatne.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za swoją wypowiedź umieszczaną na Forum. Wypowiedź taka musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabrania się publikowania na Forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia, zablokowania, modyfikowania wypowiedzi na Forum – z zaznaczeniem nie naruszenia niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do pisania zgodnie z założeniami tematycznymi działu, dokładnie precyzować wiadomości – tak aby umożliwiały zidentyfikowanie problemu, oraz nie pisania tego samego w różnych działach.
 5. Do Wydawcy należy zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Forum.
 6. Wydawca ma prawo uniemożliwić korzystanie z Forum (czasowo, częściowo lub całkowicie) Użytkownikom, którzy naruszają Regulamin.
 7. Decyzje wydawcy są wiążące i ostateczne.

 

 

§4. Polityka prywatności

 

 1. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Casco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98
 4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem korespondencyjnym: Casco Sp. z o.o., Gdynia (81-451), AL. Zwycięstwa 96/98 NIP: 586-22- 82-602; REGON: 221877812; KRS: 0000461905 lub drogą elektroniczną pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

a)      zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (Użytkowników),

b)      minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,

c)      prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,

d)      ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),

e)      integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,

f)       rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. W Casco Sp. z o.o.  zbieramy następujące dane osobowe:    

a)      imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;

b)      adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;

c)      NIP, REGON      

d)      nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zamówień;   

e)      adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane są informacje odnośnie realizacji zamówień oraz jest wysyłany indywidualny numer licencje oraz wszystkie informacje związane z nowościami w programie i w ofercie w firmy Casco Sp. z o.o.;

f)       cookies – storna wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

a)      dokonując zakupu w firmie Casco Sp. z o.o.  należy podać dane służące do zidentyfikowania Kupującego;

b)      rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w firmie Casco Sp. z o.o.

c)      Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i zaewidencjonowane w systemie CRM firmy Casco Sp. z o.o. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z administratorem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

a)      Cel - wykonanie umowy pomiędzy Casco Sp. z o.o.. a Użytkownikiem strony - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;

b)      Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika);

c)      Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes administratora.

d)      Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

a)      w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,

b)      w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,

c)      w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 1. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów administratora Casco  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia a także do celów statystycznych. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
 2. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Casco Sp. z o.o. np.:  firm kurierskich, spedycyjnych, które dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.

a)      Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

b)      Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
 2. Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

a)      prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

b)      prawo żądania sprostowania danych

c)      prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

e)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

f)       prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

 1. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazane są w § 2.
 2. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.
 3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem  pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

§5. Odpowiedzialność Wydawcy

 

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu PKZP wynikający z przyczyn niezależnych od Wydawcy.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Usług, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Loginu i/lub Hasła. Wydawca zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. Wydawca odpowiada wyłącznie, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego Loginu i/lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Wydawcę lub z przyczyn, za które Wydawca ponosi odpowiedzialność.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu PZKP w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

6. Wydawca dokłada staranności w celu zamieszczania w Portalu PKZP informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej jednak Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się lub wykorzystania informacji zamieszczonych w Portalu PKZP. Wykorzystania informacji zamieszczonych w Portalu PKZP, Użytkownik dokonuje wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

7. Wydawca nie świadczy żadnych usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Portalu PZKP lub posłużenia się przez Użytkownika w szczególności wzorami dokumentów udostępnianymi za pośrednictwem Portalu PZKP. Użytkownik korzysta z powyższych Materiałów wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Wydawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu PKZP treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

10. Wydawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Portalu PZKP, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Portalu PKZP.

 1. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności za ewentualnie utracone przez Użytkownika korzyści.
 2. Reklamacje dotyczące Usługi w zakresie objętym odpowiedzialnością Wydawcę, przyjmuje Wydawca.
 3. Reklamacje przyjmowane są w formie elektronicznej. Użytkownik składa reklamację Wydawcy korzystając ze specjalnego formularza kontaktowego zamieszczonego na Portalu PKZP.
 4. Wydawca poinformuje elektronicznie Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.

 

§ 6. Rezygnacja z Usług

 

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług. Wystarczy w tym celu skontaktować się z Wydawcą - mailem: biuro@casco.pl lub telefonicznie: 58 732 84 84 (pon - pt w godzinach 9.00-15.00) i złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z usług zostanie potwierdzone przez Wydawcę pocztą elektroniczną na dotychczasowy adres e-mail Użytkownika.

 

 

§7. Oświadczenia Użytkownika

 

 1. Użytkownik wyraża akceptację postanowień niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej i oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący wszystkie żądane przez siebie informacje, w szczególności o:

a)      skutkach prawnych akceptacji przez Użytkownika Regulaminu,

b)      zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Wydawcę treści Regulaminu,

c)      metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które są udostępniane Użytkownikowi,

d)      miejscu i sposobie składania reklamacji,

 1. prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.
 2. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego.
 3. Użytkownik oświadcza, że uzyskał nieodpłatnie Regulamin i zapoznał się szczegółowo z jego postanowieniami przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuł prawny do danych, którymi się posługuje przy konfiguracji konta Użytkownika zalogowanego pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 5. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał Portalu PKZP do dostarczania treści o charakterze sprzecznym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2013 r.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Portalu PKZP.
 4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydawcy.

 

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ