Aktualności z bloga

 • Zakres czynności członków zarządu

  Zarząd kasy – na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd podejmuje uchwały kolegialnie (zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu), co nie...

  WIĘCEJ

 • Ochrona danych osobowych w PKZP

  Jak należy podejść do sfery ochrony danych osobowych w PKZP, żeby spełnić wymogi ustawy i aby dane osobowe były należycie chronione ? Każdy Administrator Danych Osobowych (ADO) (reprezentowany w PKZP przez Zarząd) powinien przygotować oraz...

  WIĘCEJ

 • Statutowa działalność PKZP

  Najważniejszymi źródłami zasilania PKZP w środki pieniężne są wkłady członkowskie, subwencje i darowizny, a także wpisowe. Wpisowe i wkłady członkowskie Wpisowe stanowi składnik funduszu rezerwowego kasy. Wysokość może być ustalana jako...

  WIĘCEJ

 • Statut PKZP

  Często pytacie nas  o statut PKZP - co powinien zawierać więc przedstawiamy  w pigułce informacje o tym jak go opracować aby był zgodny z przepisami i odzwierciedlał potrzeby danej kasy. Statut PKZP jest zbiorem przepisów regulujących...

  WIĘCEJ

 • Formy kontroli działalności PKZP

  Kontrola ma na celu stwierdzenie czy wynik działalności jest zgodny z zamierzonym, czy wszystkie czynności i środki zastosowane wdziałaniu były prawidłowe i potrzebne, a wreszcie czy stan faktyczny jest zgodny ze stanem ewidencyjnym. W...

  WIĘCEJ

 • Sprawdź swoją wiedzę w QUIZACH o PKZP

  Sprawdź się w QUIZACH dotyczących Pracowniczych Kas Zapomogo-Pożyczkowych  - zobacz czy osiągniesz wynik 10/10. Aktualnie dostępne są 4 quizy dedykowane dla: Członka Zarządu PKZP Członka Komisji Rewizyjnej PKZP Księgowego PKZP Członka PKZP...

  WIĘCEJ

 • Umorzenie pożyczki, śmierć członka PKZP i podatki

  Mając fundusz rezerwowy, niektóre PKZP decydują się na wykorzystanie jego środków na rzecz członków kasy. Jest to zazwyczaj umorzenie części pożyczki. Udzielenie członkowi PKZP pożyczki bezzwrotnej lub umorzenie całości bądź części...

  WIĘCEJ

 • Sprawozdanie finansowo-statystyczne

  Każdy rok kalendarzowy PKZP powinien być zakończony sprawozdaniem finansowym składającym się z Bilansu i informacji dodatkowej. Bilans prezentuje stan aktywów oraz pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.  Ze względu na...

  WIĘCEJ

 • Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości PKZP

  Rachunkowość PKZP opiera się na ustawie o rachunkowości i jest uproszczona, a wynika to ze ściśle ukierunkowanego charakteru działalności PKZP czyli przyjmowania wpłat wkładów członkowskich i rat pożyczek oraz wypłacaniu pożyczek,...

  WIĘCEJ

 • Dopuszczalne formy prowadzenia księgowości PKZP

  W Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych często spotyka się z  niezgodnym z Ustawą o Rachunkowości  prowadzeniem dokumentacji księgowej. Główny błąd polega na tym, że księgowość  PKZP  jest prowadzona na komputerze  z wykorzystaniem...

  WIĘCEJ

 • Propozycja zmian do projektu ustawy KZP z dnia 16.06.2020 roku

  Stawiamy sobie za cel sprawne działanie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, aby wprowadzone zmiany prawne były z korzyścią dla pracodawców i członków kasy. Poniższe uwagi i sugestie dotyczą projektu Ustawy z dnia 16 czerwca 2020 r o kasach...

  WIĘCEJ

 • Ważne - Projekt ustawy o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Dotychczasowo kasy zapomogowo-pożyczkowe działały zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19...

  WIĘCEJ

Zobacz pozostałe...

Oprogramowanie do obsługi PKZP

 • Polecane oprogramowanie do obsługi PKZP

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa firmy Casco sp. z o.o. dedykowanym do obsługi Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Oprogramowanie świetnie spisuje się w obsłudze zarówno w jednym przedsiębiorstwie jak i w kasach międzyzakładowych. Jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia oraz pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej kasy. Więcej informacji...

Witamy na naszej stronie