Każdy rok kalendarzowy PKZP powinien być zakończony sprawozdaniem finansowym składającym się z Bilansu i informacji dodatkowej.

Bilans prezentuje stan aktywów oraz pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.  Ze względu na fakt,  że w księgach rachunkowych PKZP nie występują operacje generujące koszty i przychody oraz zyski i straty kształtujące wynik finansowy, to nie ma konieczności sporządzania rachunku zysków i strat. Sprawozdanie ogranicza się zatem do bilansu sporządzanego w uproszczonej formie.

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Bilans ma formę zestawienia, gdzie w pierwszej części wykazujemy zasoby majątkowe czyli aktywa,  w drugiej części źródła finansowania czyli pasywa.

Bilans jest sporządzany zgodnie z ujednoliconą formą wynikającą z ustawy o rachunkowości, zatem powinien on spełniać wymogi formalne czyli zawierać:

-             określenie podmiotu sporządzającego bilans,

-             określenie momentu bilansowego,

-             wyszczególnienie przewidzianych pozycji, grup i ich wartości,

-             podpisy kierownika jednostki i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,

-             datę sporządzenia bilansu.

Jednolity układ bilansu pozwala na porównywanie bilansów podmiotu gospodarczego z różnych okresów sprawozdawczych. Wszystkie składniki aktywów i pasywów są wykazywane w odpowiednich grupach i podgrupach.

Bilans  sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych – czyli w przypadku PKZP na koniec roku kalendarzowego.

Warto nadmienić, że Bilans ma charakter statyczny – czyli odzwierciedla stan majątku na dany moment i jest sporządzany na podstawie aktualnych w dniu jego sporządzania danych.

Więcej na temat bilansu i sprawozdawczości PKZP znajdziecie Państwo w książce pt. Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowego – Kompendium wiedzy >> https://casco.pl/ksiazki/

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ