Często pytacie nas  o statut PKZP - co powinien zawierać więc przedstawiamy  w pigułce informacje o tym jak go opracować aby był zgodny z przepisami i odzwierciedlał potrzeby danej kasy.

Statut PKZP jest zbiorem przepisów regulujących strukturę, cele, zadania i sposób działania uchwalony w granicach obowiązującego prawa. Pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów zarządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 maja 1983 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (M. P. Nr 19, poz. 110), obowiązywał wszystkie PKZP jednakowy, ramowy statut, który stanowił załącznik do wymienionego zarządzenia. W aktualnym stanie prawnym, Rozporządzenie w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych nie określa szczegółowych wymogów co do treści statutu kasy, a zatem statuty poszczególnych kas mogą znacznie różnić się od siebie, ale nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.

Przygotowując projekt statutu lub zmian w statucie należy szczegółowo przeanalizować przepisy Rozporządzenia (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych).

W statucie należy zamieścić przede wszystkim postanowienia, które rozstrzygają w sposób obligatoryjny określone kwestie. Przepisy powszechnie obowiązujące należy do statutu wprowadzić w zasadzie bez żadnych zmian, natomiast zagadnienia pozostawione do swobodnego uregulowania przez każdą kasę należy opracować wformie odpowiadającej własnym potrzebom i możliwościom. W ten sposób należałoby rozstrzygnąć i uregulować w statucie kasy, między innymi:

 • sposób wybierania delegatów reprezentujących interesy ogółu członków na walnym zebraniu w kasach liczących ponad 150 osób,
 • czas trwania kadencji zarządu i komisji rewizyjnej (przy czym należy pamiętać, że zgodnie z §15 Rozporządzenia, kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa nie dłużej niż cztery lata),
 • wysokość i terminy wpłat wpisowego oraz miesięcznych wkładów członkowskich; sposobu ich wnoszenia,
 • zasady zwalniania członków PKZP z okresowego lub stałego wnoszenia miesięcznych wkładów członkowskich,
 • powody uprawniające zarząd do skreślenia członka PKZP z listy członków,
 • terminy wypłacania członkom skreślonym z listy członków ich wkładów,
 • rodzaje, warunki i wysokość udzielanych pożyczek oraz maksymalnych okresów ich spłaty,
 • sposób poręczania spłaty zadłużeń,
 • zasady umarzania niespłaconych zadłużeń w przypadku śmierci pożyczkobiorcy oraz pożyczek uznanych za zadłużenie nieściągalne,
 • zasady udzielania zapomóg, warunki częściowego zwrotu wkładów członkowskich,
 • sposób pokrywania ewentualnych strat i szkód spowodowanych błędnymi decyzjami walnego zebrania lub zarządu,
 • sposób dokumentowania wpłat i wypłat, metody prowadzenia księgowości i stosowanej w PKZP sprawozdawczości,
 • szczegółowy zakres kontroli prowadzonej przez komisję rewizyjną,
 • sposób reprezentowania przez zarząd interesów PKZP na zewnątrz, w tym przed sądem w sprawie niespłaconych pożyczek oraz sposobu podpisywania przez członków zarządu dyspozycji pieniężnych do banku i kasy itp.

We wzorach dokumentów na naszym portalu jest zamieszczony wzór statut , który można  modyfikować w zakresie w jakim pozwalają przepisy i może być on być przeznaczony dla potrzeb konkretnej kasy.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ