Najważniejszymi źródłami zasilania PKZP w środki pieniężne są wkłady członkowskie, subwencje i darowizny, a także wpisowe.

Wpisowe i wkłady członkowskie

Wpisowe stanowi składnik funduszu rezerwowego kasy. Wysokość może być ustalana jako procent miesięcznego wynagrodzenia członka kasy (od jednego do kilku procent) stały dla wszystkich członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Obowiązek wniesienia wpisowego dotyczy wszystkich członków kasy wstępujących po raz pierwszy lub przechodzących do innej kasy, jeżeli z poprzedniej wycofali swoje wkłady. Statut kasy może przewidywać możliwość pobrania od członków dodatkowego wpisowego, jeżeli prowadzona przez kasę dodatkowa działalność zwiększa ryzyko wystąpienia szkód, np. wypłacanie dodatkowych świadczeń z dodatkowego funduszu.

Miesięczne wkłady członkowskie tworzą fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy. Wpłacane są co miesiąc przez cały okres członkostwa w kasie.

Wysokość wkładów określana jest w statucie. Może to być wysokość jednakowa dla wszystkich członków (procent wynagrodzenia lub stała kwota), zróżnicowana w zależności od zarobków (np. 1000 zł – 5%, 2000 zł – 3%), indywidualnie zadeklarowana przez poszczególnych członków.

Wkłady członkowskie są przechowywane (księgowane) na imiennym rachunku członka PKZP i stanowią jego własność, a w przypadku rezygnacji z przynależności do PKZP podlegają zwrotowi.

Pożyczka

Zgodnie z przepisami (art.720 i następne Kodeksu cywilnego),  pożyczka jest umową, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego przedmiot pożyczki, a biorący zobowiązuje się zwrócić ten przedmiot w rzeczach tego samego gatunku i w takiej samej ilości. Przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko pieniądze ale również inne rzeczy oznaczone jedynie co do gatunku. Pożyczka jest oprocentowana tylko w razie wyraźnej co do tego umowy. Dający pożyczkę może odmówić wydania jej, jeżeli stan majątkowy biorącego jest tak zły, że zwrot pożyczki staje się wątpliwy, a dający pożyczkę w chwili zawarcia umowy o tym nie wiedział lub nie mógł z łatwością się dowiedzieć.

Zasady udzielania pożyczek należy dokładnie określić w statucie, gdyż przepisy Rozporządzenia w ogóle nie zawierają postanowień w tym zakresie.

W praktyce spotyka się podział pożyczek na długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe, oraz tzw.„chwilówki”.

W statucie powinny być dokładnie określone maksymalne kwoty udzielanych pożyczek, maksymalne terminy spłaty, rodzaj zabezpieczenia.

Pożyczki mogą być przyznawane w wysokości stanowiącej krotność wkładów członkowskich lub wynagrodzenia i powinny uwzględniać realne możliwości ich spłaty przez pożyczkobiorców.

Warunki te powinny być także precyzyjnie określane w statucie przez walne zebranie członków (delegatów), a nie przez zarząd.

Zapomogi

Udzielanie zapomóg odbywa się według określonych zasad. Przez zasady udzielania zapomóg należy rozumieć przede wszystkim wyraz sytuacji życiowych (lub wypadków losowych), w których członkom kasy przysługuje zapomoga, wysokość zapomogi i sposób sfinansowania wydatków kasy. Przepisy nie ustalają jednolitych zasad i kryteriów przyznawania zapomóg, gdyż są zróżnicowane potrzeby i możliwości finansowania zapomóg oraz różne odczucia co do roli zapomogi i jej wysokości.

Wydając decyzję o udzieleniu bądź nie udzieleniu zapomogi należy uwzględnić:

  • okoliczności upoważniające do ubiegania się zapomogę,
  • sytuację materialną wnioskodawcy, jego staż członkowski,
  • wysokość zgromadzonych wkładów itp

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ