Zarząd kasy – na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd podejmuje uchwały kolegialnie (zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu), co nie oznacza, że wszyscy członkowie zarządu wypełniają takie same czynności. Zakres czynności członka zarządu zależy od funkcji, jaką pełni w ramach zarządu.

Przewodniczący  – podstawowy zakres czynności i obowiązków przewodniczącego przykładowo obejmuje:

 • kierowanie pracą zarządu i nadzorowanie czynności poszczególnych członków,
 • prowadzenie właściwej polityki rozwoju kasy, wyrażającej się w zapewnieniu właściwej organizacji i dyscypliny finansowej, także niezbędnych rezerw finansowych,
 • podejmowanie decyzji w sprawach świadczeń kasy, dbałość o obiektywizm tych decyzji, zrozumienie potrzeb członków kasy,
 • reprezentowanie kasy wobec pracodawcy, władz i instytucji, także w postępowaniu sądowym – na podstawie otrzymanego upoważnienia,
 • zapewnienie terminowego rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia i sprawozdań finansowych.

Sekretarz – do zakresu czynności sekretarza zarządu PKZP powinno należeć:

 • przyjmowanie deklaracji przystąpienia od nowych członków oraz wniosków o skreślenie z listy członków,
 • prowadzenie ewidencji członków kasy, która polega na prowadzeniu rejestru członków, wpisywaniu numerów rejestracyjnych na deklaracjach przystąpienia do kasy oraz przechowywaniu tych deklaracji,
 • załatwianie i przechowywanie całej korespondencji, także protokołów z posiedzeń zarządu,
 • podpisywanie, wspólnie z pozostałymi członkami zarządu, wszelkich pism, sprawozdań i dokumentów finansowych, nie wyłączając dyspozycji z rachunku bankowego,
 • załatwianie innych spraw zleconych przez przewodniczącego.

 Skarbnik – skarbnik PKZP wykonuje czynności wymagające co najmniej podstawowej znajomości przepisów z zakresu rachunkowości i  operacji finansowych. Podstawowy zakres czynności skarbnika to:

 • czuwanie nad prawidłowym sporządzaniem dokumentacji finansowej PKZP, zwłaszcza wniosków o przyznanie pożyczki (i ewentualnie odroczenie jej spłaty), częściowy (lub całkowity) zwrot wkładów członkowskich,
 • bieżąca współpraca z kasjerem i księgowym PKZP,
 • przekazywanie do działu rachunkowości zakładu pracy listy potrąceń należności na rzecz PKZP (wpisowego, wkładów miesięcznych, rat pożyczek),
 • dokonywanie analizy gospodarki kasy,
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i terminowym sporządzaniem sprawozdawczości.

Powyżej przedstawiliśmy tylko przykładowy zakres czynności zawierający najważniejsze elementy – należy jednak zawsze pamiętać, że zakres czynności zarządu i jego funkcje są zależne od danej kasy i jej statutu.

 

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ