Na 35. posiedzeniu sejmu nastąpiło drugie i trzecie czytanie Ustawy o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych – aktu prawnego zmieniającego podstawę działania obecnych w wielu zakładach pracy Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, ale również Koleżeńskich Kas Oszczędnościowo-Kredytowych działających w wojsku zawodowym czy służbach mundurowych. Obecnie akt prawny został skierowny do senatu.

Przypomnijmy, że obecnie (Pracownicze) Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe działają na podstawie dwóch głównych aktów prawnych tj. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991 r., Nr 55, poz. 234) ze zmianami (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r., poz. 1608) oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 100 poz. 502).

Proces legislacyjny zapoczątkowany przez Rządowe Centrum Legislacji zgodnie z przyjętym harmonogramem wprowadzania zmian harmonizującym między sobą akty prawny prowadzony od czerwca 2020 roku. Obejmował konsultacje międzyresort oraz publiczne, a ostatecznym tworzeniem dokumentu zająło się Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które gotowy projekt przekazało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ostatcznie więc projekt do laski marszałkowskiech (druk nr 1313) trafił 14.06.2021 r. jako rządowy. Pierwsze czytanie odbyło się na 34. posidzeniu Sejmu 8.07.2021 r. i wtedy też natychmiast został skierowany do połączonych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na kolejnym, 35 posidzeniu (21-23.07.2021 r.) po przedstawieniu sprawozdania w dniu 21.07.2021 r. zarekomendowano jego uchwalenie bez poprawek, jednak w trakcie II czytania posłowie różnych partii zgłosili poprawki więc Sejm w głosowaniu ponownie skierował projekt do prac w połączonych komisjach co poprzednio. Poprawki dotyczyły wporwadzenia zakazu egzekucji z zapomogi oraz możliwości prowadzenia rachunków płatniczych dla KZP przez SKOK-i. Zgodnie z rekomendacją połączonych komisji w dniu 23.07.2021 roku Sejm pierwszą poprawkę przyją drugą zaś odrzucił uchwalając ostateczny kształt projektu.

Obecnie projkt został przyjęty pod obrady przez Senat (Druki senackie: 471) i jako 13. Punkt trafi pod obrady w czasie najbliższego posiedzenia 4-6.08.2021 r. Termin rozpatrzenia Ustawy przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r. Jeśli Ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta to wjedzie w życie po 30 dniach od jej uchwalenia tj. 23.08.2021 r.

Wszystkie działajace Pracownicze, Międzyzakłdowe czy Koleżeńskie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe będą miały 18 miesięcy na dostosowanie swych statuów do nowych przepisów. Najistotniejszą zmianą jest OBOWIĄZKOWA rejestracja w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędzu Statystycznego i nadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Składając wniosek rejstracyjny należy załączyć dokuemty:  aktualny statut (popisany !), uchwałę Walnego Zebrania zatwierdzającą skład organów – Zarządu i Komisji Rewizyjnej (imiennie) oraz dane teleadresowe.

Co ważne uchwlana Ustawa zawiera zapisty Art. 7. ust. 1. „Osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy mogą utworzyć KZP, jeżeli gotowość przynależności do niej zadeklaruje co najmniej 10 z tych osób. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, tworzą KZP, uchwalając statut KZP, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów i dokonując wyboru organów przewidzianych w tym statucie.” i dalej w  Art. 9. „1. KZP, w zakresie niezbędnym do realizacji jej celów statutowych, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, od dnia złożenia pod statutem KZP podpisów przez wszystkie osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1.” zatem dokument statutu musi zostać opatrzony odpowiednią liczbą podpisów lub podpisów elektronicznych.

Grawit Nosiadek / 30.07.2021 r.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ