Zarząd KZP kieruje bieżącą działalnością KZP. Zarząd jest wybierany przez walne zebranie członków lub delegatów, musi składać się z co najmniej 3 członków a jego kadencja trwa 4 lata  (art. 18  ust. 2 Ustawy).

Zarząd jest organizatorem działalności KZP i reprezentantem jej interesów na zewnątrz. Zarządza funduszami Kasy, decyduje o lokowaniu wolnych środków KZP w bezpiecznych inwestycjach (np. na lokatach i nie tylko – zgodnie ze statutem), o przyjmowaniu członków i skreślaniu ich z listy, o udzielaniu pożyczek i  terminach ich spłat oraz o wszystkich innych sprawach bieżących. 

Zarząd Kasy – na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Członkowie zarządu Kasy nie mogą wykonywać obowiązków księgowego KZP ani obsługi kasy gotówkowej. Zarząd KZP podejmuje decyzje w formie uchwał, w sprawach wymienionych w art.24  Ustawy.

Do kompetencji zarządu należy (art.24  Ustawy):

 • przyjmowanie członków KZP i skreślanie ich z listy członków KZP;
 • prowadzenie ewidencji członków KZP;
 • przyznawanie pożyczek i ustalanie okresu ich spłaty;
 • podejmowanie decyzji w sprawie zwolnienia lub odroczenia spłaty pożyczek;
 • udzielanie zapomóg;
 • sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz ewidencjonowaniem tych operacji;
 • czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i rachunkowości KZP przez pracodawcę (dawniej – wg. Rozporządzenia o PKZP z dnia 19. grudnia 1992r. - było to w kompetencji Komisji rewizyjnej);
 • informowanie członków KZP, przynajmniej raz w roku, ostanie ich wkładów członkowskich  i zadłużeń, w sytuacji braku możliwości bieżącego dostępu przez członków KZP do tych informacji;
 • podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów;
 • zwoływanie walnych zebrań członków;
 • składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań zbieżącej działalności;
 • przedkładanie walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wraz zprotokołem z kontroli działalności KZP sporządzonym przez komisję rewizyjną;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. orachunkowości;
 • reprezentowanie interesów KZP wobec pracodawcy;
 • ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej;
 • współdziałanie z reprezentacją pracowniczą -podmiotem sprawującym kontrolę nad KZP;
 • współdziałanie z osobami wyznaczonymi przez pracodawcę do pomocy w zakresie prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej KZP;
 • podjęcie uchwały o likwidacji KZP w przypadku, niepodjęcia przez walne zebranie członków uchwały o likwidacji KZP (tylko ogłoszeniu upadłości lub likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia się ilości członków Kasy poniżej dziesięciu);
 • składanie wniosku o wpis (ewentualnie o zmianę danych) „do REGON”.
 • prowadzenie innych spraw tzw. „zwykłego zarządu” KZP.              

Zarząd podejmuje uchwały kolegialnie (zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu), co nie oznacza, że wszyscy członkowie zarządu wypełniają takie same czynności. Zakres czynności członka zarządu zależy od funkcji, jaką pełni w ramach zarządu.

 Przewodniczący – podstawowy zakres czynności i obowiązków
przewodniczącego przykładowo obejmuje:

 • kierowanie pracą zarządu i nadzorowanie czynności poszczególnych członków,
 • prowadzenie właściwej polityki rozwoju Kasy, wyrażającej się w zapewnieniu właściwej organizacji idyscypliny finansowej, także niezbędnych rezerw finansowych,
 • podejmowanie decyzji w sprawach świadczeń Kasy, dbałość o obiektywizm tych decyzji, zrozumienie potrzeb członków Kasy,
 • reprezentowanie Kasy wobec pracodawcy, władz iinstytucji, także w postępowaniu sądowym – na podstawie otrzymanego upoważnienia,
 • zapewnienie terminowego rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia i sprawozdań finansowych.

Sekretarz – do zakresu czynności sekretarza zarządu KZP powinno należeć:

 • przyjmowanie deklaracji przystąpienia od nowych członków oraz wniosków o skreślenie z listy członków,
 • prowadzenie ewidencji członków Kasy, która polega na prowadzeniu rejestru członków, wpisywaniu numerów rejestracyjnych na deklaracjach przystąpienia do Kasy oraz przechowywaniu tych deklaracji,
 • załatwianie i przechowywanie całej korespondencji, także protokołów z posiedzeń zarządu,
 • podpisywanie, wspólnie z pozostałymi członkami zarządu, wszelkich pism, sprawozdań i dokumentów finansowych, nie wyłączając dyspozycji z rachunku płatniczego,
 • załatwianie innych spraw zleconych przez przewodniczącego.

Skarbnik – skarbnik KZP wykonuje czynności wymagające co najmniej podstawowej znajomości przepisów z zakresu rachunkowości i  operacji finansowych. Podstawowy zakres czynności skarbnika to:

 • czuwanie nad prawidłowym sporządzaniem dokumentacji finansowej KZP, zwłaszcza wniosków oprzyznanie pożyczki (i ewentualnie odroczenie jej spłaty), częściowy (lub całkowity) zwrot wkładów członkowskich,
 • bieżąca współpraca z kasjerem i księgowym KZP,
 • przekazywanie do działu rachunkowości pracodawcy listy potrąceń należności na rzecz KZP (wpisowego, wkładów miesięcznych, rat pożyczek, innych potrąceń),
 • dokonywanie analizy gospodarki Kasy,
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i terminowym sporządzaniem sprawozdawczości.

Uwaga!

Należy rozdzielać funkcje skarbnika KZP i kasjera KZP, powinny je wykonywać dwie różne osoby. Jeżeli nie ma komu prowadzić kasy gotówkowej KZP, wówczas osoba, której tę czynność powierzył pracodawca powinna zrezygnować z funkcji skarbnika KZP pełnionej w zarządzie Kasy z wyboru.

 Zarząd Kasy ponosi odpowiedzialność za prowadzenie przez Kasę działalności niezgodnej z przepisami prawa i statutem. Odwołanie zarządu powinno następować w przypadku stwierdzenia w szczególności takich nieprawidłowości jak:

 • udzielania pożyczek osobom nie będącym członkami KZP,
 • udzielania pożyczek organizacjom społecznym, gospodarczym i pracodawcy (jeśli jest to niezgodne ze statutem),
 • stosowania protekcji przy udzielaniu świadczeń,
 • wypłacania wynagrodzeń, nagród lub premii członkom zarządu z funduszy Kasy,
 • prowadzenia działalności o charakterze usługowo-handlowym,
 • nieprzestrzegania przepisów w obrocie pieniężnym,
 • przekraczanie kompetencji określonych Ustawą.

Zarząd powinien zbierać się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu (art. 23 Ustawy). Każde posiedzenie zarządu należy zakończyć stosownym protokołem. 

Zarząd przedstawia także na walnym zebraniu członków KZP sprawozdanie ze swej działalności,.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ