Wynagrodzenia wolne od potrąceń (2017)

Kwoty wolne od potrąceń

Wynagrodzenie minimalne, po odliczeniu wszystkich obowiązkowych obciążeń na rzecz budżetu państwa, jest kwotą, którą pracodawca bierze pod uwagę przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Zarówno przy potrąceniach przymusowych (bez zgody pracownika), jak i dobrowolnych, gdzie zgoda na piśmie jest konieczna, trzeba uwzględnić kwotę wolną od potrąceń, która odpowiada kwocie minimalnego wynagrodzenia lub jego procentowej części. Nie dotyczy to jedynie potrąceń alimentacyjnych.

        Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwoty wolne od potrąceń są zmniejszane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art.871§2 Kp). Trzeba też pamiętać, że potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc (np. trzynastki, premie), dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. Może się więc okazać, że w kolejnych miesiącach dopuszczalne są potrącenia w różnej, nieraz wyższej, wysokości.

        Pracodawca, który nie przestrzega kodeksowych zasad potrąceń, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1000 zł do 30.000 zł (art.282§1 pkt 1 Kp).

  Kwoty wolne od potrąceń (ustawowe) w 2017 r.


Rodzaj potrącenia

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

z PIT-2

bez PIT-2

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1459,48 zł

1413,48 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1094,61 zł

(1459,48 x 75%)

1060,11 zł

(1413,48 zł x 75%)

Kary porządkowe nałożone na pracownika

1313,53 zł  

(1459,48 zł x 90%)

1272,13 zł  

1413,48 x 90%)

 

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1464,48 zł

1418,48 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1098,36 zł

(1464,48 zł x 75%)

1063,86 zł

 (1418,48 zł x 75%)

Kary porządkowe nałożone na pracownika

1318,03 zł

(1464,48 zł x 90%)

1276,63 zł

(1418,48 zł x 90%)

 

Kwoty wolne od potrąceń (dobrowolne) w 2017 r.

 

Rodzaj potrącenia

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

z PIT-2

bez PIT-2

Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca  (np. Związki zawodowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa)

1167,58 zł

(1459,48 zł x 80%)

1130,78 zł

(1413,48 zł x 80%)

 

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca  (np. Związki zawodowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa)

1171,58 zł  

 (1464,48 zł x 80%)

1134,78 zł

(1418,48 zł x 80%)

Jeśli z wynagrodzenia dokonuje się zarówno potrąceń ustawowych jak i dobrowolnych, to najpierw odejmowane są potrącenia ustawowe – w kolejności przewidzianej w art. 87 § l kodeksu pracy, a dopiero później potrącenia dobrowolne.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ