Decyzja o utworzeniu w danym zakładzie PKZP należy wyłącznie do założycieli czyli pracowników, a także emerytów i rencistów (byłych pracowników zakładu) zainteresowanych uruchomieniem takiej kasy. Natomiast pracodawcę należy poinformować o takim fakcie gdyż zgodnie z art. 4.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502), jest on zobligowany do świadczenia wszelkiej pomocy organizacyjno-prawnej i finansowo-księgowej kasie.  Szczegółowe warunki świadczenia pomocy powinny zostać określone w umowie zawartej pomiędzy zakładem pracy z PKZP.

Natomiast samo rozporządzanie reguluje podstawowe świadczenia przysługujące PKZP:

  • zapewnienie pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy,
  • transport pieniędzy z banku,
  • prowadzenie księgowości, obsługi kasowej i prawnej,
  • dostarczanie druków i formularzy,
  • dokonywanie na rzecz PKZP potrąceń w listach płac, listach wypłat zasiłków chorobowych i zasiłków wychowawczych, wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,
  • przyjmowanie wpłat gotówkowych wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
  • odprowadzania wpłat na rachunek bankowy PKZP,
  • informowanie przynajmniej raz w roku członków kas o stanie ich wkładów i zadłużenia.

Podpisana umowa może oczywiście rozszerzać zakres pomocy, jednak nie może zmniejszać  jej zakresu.

Pracodawca jest obowiązany do rzetelnego wykonywania określonych w umowie obowiązków. Za wszelkie nieprawidłowości, w tym także za dopuszczenie do sprzeniewierzenia pieniędzy kasy wskutek niewłaściwie wykonywanej obsługi kasowej PKZP lub nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie odpowiada materialnie PKZP, ale pracodawca. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zarząd powinien zwrócić się do organu zarządzającego przedsiębiorstwa z pismem o wyrównanie szkód, w przypadku braku działań ze strony przedsiębiorstwa zarząd powinien wystąpić na drogę sądową.

Dla Pracodawcy istotne jest, że może zakwalifikować koszty związane z obsługą kasy jako koszty uzyskania przychodu dla celów podatkowych, mimo że nie ma bezpośredniej relacji pomiędzy kosztami, a uzyskanymi przychodami.  Zakład pracy może traktować jako koszt uzyskania przychodu te koszty, które zostały wyszczególnione z umowie zawartej pomiędzy PKZP, a przedsiębiorstwem.  Takie stanowisko zostało w informacji  Izby Skarbowej w Rzeszowie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 7 stycznia 2004 r. nr IS.I/3-423/116/04 - „(…) stosownie do postanowień art. 39 ww. ustawy o związkach zawodowych, w zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zasady organizowania i działania tych kas określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 z późn. zm.). Zgodnie z § 4 ust.1 tego rozporządzenia, zakład pracy świadczy pomoc PKZP w szczególności w zakresie: zapewnienia pomieszczeń biurowych (...), prowadzenie księgowości, obsługi kasowej prawnej itp. wymienionych w ust. 1 § 4. Szczegółowe warunki świadczenia pomocy, o której mowa w ust 1 określa umowa zawarta pomiędzy zakładem pracy a PKZP (ust. 2 § 4). Z uwagi na to, że umowa zawarta w oparciu o ww. przepisy może skutkować obowiązkiem realizowania określonych świadczeń pracodawcy na rzecz kasy, to koszty świadczeń wynikających z umowy – w świetle art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.”

W związku z powyższym porozumienie o pomocy jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia PKZP jaki i z punkty pracodawcy.

Akty dotyczące podstaw funkcjonowania PKZP

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 2013-06-13

Kodeksy

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 2013-06-13

Akty dotyczące gospodarki finansowej PKZP

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 2013-06-13

Pozostałe akty

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 2013-06-19
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych 2013-07-24

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ