Każdy pracownik z racji członkostwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej zobligowany jest do przestrzegania zapisów statusu kasy, z którego wynikają wprost obowiązki i prawa każdego członka. Zostały one także wymienione w art. 8 i 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502).

 

O przyjęciu do Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej decyduje zarząd kasy nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia przez pracownika, chcącego przynależeć do PKZP, deklaracji członkowskiej. Stosowną uchwałą pracownik zostaję przyjęty w poczet członków, co ostatecznie potwierdza wniesieniem opłaty wpisowej, której wysokość wyrażona jest w formie procentowej lub kwotowej.

 


 

 

 

Każdemu członkowi z tytułu przynależności od PKZP przysługują istotne uprawnienia, wśród których należy wymienić prawo do gromadzenia oszczędności według zasad określonych w statucie, korzystania z pożyczek, ubiegania się o udzielenie zapomogi w razie wydarzeń losowych. Dodatkowo członek kasy może aktywnie uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia, wybierać członków zarządu PKZP i komisji rewizyjnej oraz być wybieranym do pełnienia funkcji w organach kasy.

Z racji członkostwa w PKZP pracownik zobowiązuje się do comiesięcznego wnoszenia zadeklarowanych wkładów w wysokości ustalonej na walnym zebraniu PKZP lub wyrażenia zgody na ich potrącanie z otrzymywanego wynagrodzenia za pracę lub zasiłku: chorobowego bądź macierzyńskiego. Ich wysokość może być jednakowa dla wszystkich członków, zróżnicowana w zależności od zarobków, indywidualnie zadeklarowana przez poszczególnych pracowników. Oprócz zobowiązań o charakterze finansowym każdy członek kasy zobligowany jest do przestrzegania statusu kasy oraz uchwał podejmowanych przez organy statutowe PKZP.

W sytuacji gdy członek kasy nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków członkowskich, uchwałą zarządu PKZP może zostać wykluczony z kasy zapomogowo – pożyczkowej. Skreślenie z listy członków ma miejsce także na własną prośbę pracownika, jak również w przypadku ustania zatrudnienia (nie dotyczy sytuacji gdy nabywa on uprawnienia emerytalne / rentowe) lub jego śmierci.

Każdemu byłemu członkowi kasy przysługuje prawo do zwrotu wniesionych wkładów, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec PKZP.

Akty dotyczące podstaw funkcjonowania PKZP

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 2013-06-13

Kodeksy

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 2013-06-13

Akty dotyczące gospodarki finansowej PKZP

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 2013-06-13

Pozostałe akty

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 2013-06-19
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych 2013-07-24

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ