Zarząd PKZP, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502),  powinien składać się co najmniej z 3 członków. Taki wymóg wynika z wyróżnienia trzech stanowisk w zarządzie, jest to przewodniczący, sekretarz i skarbnik.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Posiedzenia zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, może to zależeć od ilości składanych przez członków wniosków, ale nie może to być rzadziej niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządzana się protokół.

Do zakresu obowiązków przewodniczącego należy zaliczyć:

 • kierowanie pracami zarządu oraz nadzorowanie czynności pozostałych członków zarządu,
 • prowadzenie polityki mającej na celu rozwój kasy, między innymi poprzez zapewnienie właściwej  organizacji,  dyscypliny finansowej, w tym utrzymywanie właściwej rezerwy finansowej,
 • rozpatrywanie wszystkich wniosków składanych do kasy przez jej członków, dbałość o zachowanie bezstronność w podejmowaniu decyzji, zrozumienie dla potrzeb członków kasy,
 • reprezentowanie kasy na zewnątrz w tym przed sądem oraz wobec pracodawcy,
 • zapewnienie terminowego rozpatrywania i załatwiania wniosków składanych przez członków.

Natomiast sekretarz w PKZP odpowiada za:

 •  prowadzeniu ewidencji członków kasy,
 •  przyjmowanie deklaracji przystąpienia od nowych członków oraz wniosków o skreślenie z listy członków,
 • prowadzenie i przechowywanie całej korespondencji kasy,
 • przygotowywanie protokołów z posiedzeń zarządu,
 • podpisywanie, wspólnie z pozostałymi członkami zarządu, wszelkich pism, sprawozdań i dokumentów finansowych,
 • załatwianie wszelkich spraw zleconych przez przewodniczącego.

Skarbnikiem powinna być osoba posiadająca co najmniej podstawową znajomości rachunkowości w tym aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

Do podstawowych obowiązków skarbnika należy zaliczyć:

 • czuwanie nad prawidłowym sporządzaniem dokumentacji finansowej PKZP takich jak: wniosków o przyznanie pożyczki, wniosek o odroczenie spłaty pożyczki, wniosek o wycofanie części wkładów lub przeksięgowania części wkładów na pożyczkę,
 • współpraca z kasjerem i księgowym PKZP,
 • przekazywanie listy potrąceń do działu rachunkowości zakładu pracy,
 • analizowanie bieżącej sytuacji finansowej kasy, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości spłat pożyczek,
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i terminowym sporządzaniem sprawozdawczości.

Istotne jest aby nie mylić funkcji skarbnika PKZP z osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych kasy i kasjera PKZP.  Każde z tych stanowisk powinna zajmować inna osoba.

Zarząd kasy ponosi odpowiedzialność za prowadzenie przez kasę działalności niezgodnej z przepisami prawa oraz statutem. Przesłankami do odwołania zarządu są między innymi:

 • udzielania pożyczek osobom nie będącym członkami kasy,
 • stosowania protekcji przy przyznawania pożyczek lub zapomóg,
 • wypłacania jakichkolwiek innych świadczeń niż zapomoga członkom zarządu ze środków kasy,
 • prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym,
 • nieprzestrzegania przepisów w obrocie pieniężnym.

Zarząd odpowiada przed walnym zgromadzeniem członków za swoją działalność i w związku z tym musi na nim przedstawić sprawozdanie ze swojej działalności, w tym również sprawozdań finansowych.

Akty dotyczące podstaw funkcjonowania PKZP

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 2013-06-13

Kodeksy

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 2013-06-13

Akty dotyczące gospodarki finansowej PKZP

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 2013-06-13
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 2013-06-13

Pozostałe akty

Nazwa pliku Data
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 2013-06-19
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków 2013-07-24
An Adobe Acrobat file Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych 2013-07-24

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ